До читачів журнал у «Лінгвістичні дослідження»

Від редколегії

Анотація


П’ятдесят дев’ятий випуск збірника наукових праць «Лінгвіс-
тичні дослідження» присвячено актуальним проблемам сучасного
мовознавства. Узвичаєна структура журналу поповнилася новими
рубриками, відображаючи поступ сучасної науки. Зокрема в цьому
випуску до традиційних підрозділів «Граматика», «Лексикологія»,
«Фразеологія», «Термінознавство», «Лінгвоконцептологія», «Лінгво-
поетика», «Перекладознавство» додалися й такі: «Лінгвоаксіологія»,
«Прагмалінгвістика», «Лінгвоперсонологія». Сучасними лінгвальни-
ми викликами зумовлена й поява рубрик «Прикладна лінгвістика»
та «Порівняльне мовознавство».
Авторський склад цього видання репрезентує широке коло нау-
ковців, зацікавлених у розвитку української мови, адже серед допису-
вачів маємо і здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти
в співавторстві з науковим керівником, кандидатів філологічних, іс-
торичних, економічних наук, докторів філософії, знаних професорів,
зокрема європейського формату. Одна стаття в збірнику представле-
на англійською мовою, одна написана іноземцем-аспірантом.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.