ФОНІКА Й ЛЕКСИКА В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ МАЙКА ЙОГАНСЕНА

О. С. Черемська, О. В. Масло

Анотація


У статті досліджено специфіку фонетичних і лексико-семантичних засобів образності поетичної мови М. Йогансена. Зосереджено увагу на джерелах індивідуально-авторського образно-чуттєвого змалювання дійсності, як-от: трансформації звуків, форм, слів, словосполук, міфологічних і фольклорних образів, ≪паронімічна атракція≫; проаналізовано засоби звукової організації поетичних текстів (алітерація, асонанс, звуконаслідування, тавтологія). Розглянуто лексику, характерну для ідіостилю автора, – слова-композити, прикладки, неологізми, архаїзми, діалектизми, іншомовні запозичення й вкраплення.

Ключові слова: ідіостиль, фоніка, алітерація, асонанс, звуконаслідування, тавтологія, лексика, асоціації.

 

В статье исследована специфика фонетических и лексико-семантических средств образности поэтического языка М. Йогансена. Сосредоточено внимание на источниках индивидуально-авторского образно-чувственного изображения действительности – трансформации звуков, форм, слов, словосочетаний, мифологических и фольклорных образов, ≪паронимической аттракции≫; проанализированы средства звуковой организации поэтических текстов (аллитерация, ассонанс, звукоподражания, тавтология). Рассмотрена лексика, характерная для идиостиля автора – слова-композиты, приложения, неологизмы, архаизмы, диалектизмы, иноязычные заимствования и вкрапления.

Ключевые слова: идиостиль, фоника, аллитерация, ассонанс, звукоподражания, тавтология, лексика, ассоциации.

 

The task of this research is an analysis of means of the sound organization of poetic texts and lexical units which are typical for writer’s idiostyle. The attempt to research specifics of phonetic and lexical and semantic means of the imagination of M Yogansen’s poetic language has been undertaken. Attention was concentrated on sources of the individual and author imaginative sensitive presentation of the reality, i.e. transformation of sounds, forms, words, phrases, mythical and folklore images, “paronimic attraction”; means of sound organization of poetic texts (alliteration, assonance, onomatopoeia, tautology) have been analyzed. Lexis, natural for language space of author, words-compositions, examples, neologisms, archaisms, dialectisms, foreign-language borrowings and inclusions have been considered. The semantics of nominations conditioned by ethno-cultural factors and peculiarities of individual and author worldview have been characterized. It has been found that lexis and phonetics are typical means of imagination in M. Yogansen’s language. Various transformations of sounds, forms, words, semantic contrasts, word-creating experiments, original comparisons, metaphors, personifications highlight palette of poet’s verses, and deepen semantic field of image, creating bright and unique sound and visual association simultaneously.

Key words: idiostyle, phonetics, alliteration, assonance, onomatopoeia, tautology, lexis, associations.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біла А. Від ≪конструктивної лірики≫ до конструктивістської прози (М. Йогансен) /А. Біла //Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 242–244.

Бондаренко А. Темпоральність у поетичній мові ХХ століття: [монографія] / А. Бондаренко. – Ніжин: Видавець П. П. Лисенко, 2013. – 360 с.

Йогансен М. Вибрані твори / М. Йогансен / [упоряд. Р. Мельників]. – 2-ге вид., доповнене. – К.: Смолоскип, 2009. – С. 509–534.

Йогансен М. Елементарні закони версифікації (віршування) / М. Йогансен // Йогансен М. Вибрані твори / [упоряд. Р. Мельників]. – 2-ге вид., доповнене. – К. : Смолоскип, 2009. – С. 509–534.

Калашник Ю. І. Вербальне і невербальне в стилістико-синтаксичній організації оповідання Майка Йогансена ≪Списана спина≫ //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – № 1127. – Серія ≪Філологія≫. Вип. 71. – С. 7–11.

Коряк В. Сьогочасна українська література. /В. Коряк // В боях. Статті і виступи 1925–1930. – Х. : ДВУ, 1933. – С. 137.

Крижанівський С. Романтик революційного слова / С. Крижанівський // Йогансен М. Поезії. – К.: Радянський письменник, 1989. – С. 17–42.

Лейтес О. Біля джерел /О. Лейтес // Речник української літератури: Майк Йогансен у спогадах, листах, матеріалах. – К. : Видавництво ≪Рада≫, 2003. – С. 13-20.

Лейтес О. Йогансен Михайло / О. Лейтес, М. Яшек // Десять років української літератури (1927–1927). – Х.: ДВУ, 1927. – Т.1. – С. 195–199.

Лисенко І. З когорти духовних речників /І. Лисенко //Речник української літератури: Майк Йогансен у спогадах, листах, матеріалах. – К. : Видавництво ≪Рада≫, 2003. – С 5

Мазурець С. Авторські новотвори в поезії Майка Йогансена / С. Мазурець // Сучасна філологія: проблеми, пошуки, розвідки: [зб. наук. праць]. – Рівне : Рівненський держ. пед. інст., 1993. – Вип.1. – С. 19.

Мельників Р. Майк Йогансен: Ландшафти трансформацій / Р. Мельників. – К. : Смолоскип, 2000. – 152 с.

Мельників Р. Майк Йогансен: деякі аспекти проблеми реміфологізованої моделі ≪людина і світ≫ / Р. Мельників // Тенденції розвитку української літератури та літературної критики нових часів. – Тези доповідей та повідомлень міжвузівської науково-практичної конференції. – Х., 1996. – С. 28–29.

Цимбал Я. Звукосмислові експерименти в поезії і прозі М. Йогансена / Я. Цимбал //Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2002. – Вип.5. – С. 197–199.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48567

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.