РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПАРАДИГМИ ОБМАНУ У ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХVІ–ХVІІІ СТ.

В. В. Денисюк

Анотація


Пам’ятки писемності переконливо свідчать про те, що українська мова ХVІ–ХVІІІ ст. мала значний запас фразеології для репрезентації різних аспектів обману. Українські книжники послуговувалися такими фразеологічними одиницями не тільки для номінації обману, а й для відображення його соціальної оцінки. Семантичним центром більшості аналізованих фразеологізмів є лексеми на позначення органів людини. За походженням аналізовані фразеологізми є питомими одиницями, поодинокими випадками представлено запозичену книжну фразеологію або заміну атрибутивного чи дієслівного компонента.

Ключові слова: пам’ятки писемності, українська мова ХVІ–ХVІІІ ст., фразеологізм, семантична структура, стиль.

 

Памятники письменности свидетельствуют о том, что украинский язык ХVІ–ХVІІІ вв. имел значительный запас фразеологии для репрезентации различных аспектов обмана. Украинские книжники использовали такие фразеологические единицы не только для номинации обмана, но и для отображения его социальной оценки. Семантическим центром большинства анализируемых фразеологизмов являются лексемы для обозначения органов человека. По происхождению рассматриваемые фразеологизмы являются исконными единицами, единичными случаями представлена заимствованная книжная фразеология или замена атрибутивного или глагольного компонента.

Ключевые слова: памятники письменности, украинский язык XVI–XVIII вв., фразеологизм, фразеологическая единица, семантическая структура, стиль.

 

The actuality of the article can be determined by increase of linguists’ interest to forming phraseology fund of the Ukrainian language. The main aim of the research is to explain semantic and structural peculiarities of idiomatic expressions denoting different kinds and forms of deception in the Ukrainian language of 16th–18th centuries. To achieve the goal the task was to copy idiomatic expressions of the semantic field ≪deception≫ out of the manuscripts of the past using the method of all-embracing selection, to analyze their semantic and structural peculiarities and to trace the continuity between the Old and New Ukrainian languages on the phraseology level. The research results show that the Ukrainian language of 16th–18th centuries had many phraseology means for representing various aspects of deception. The lexical units denoting human organs can be treated as semantic centre of most idiomatic expressions having been analyzed. The Ukrainian book writers could consider words with figurative meaning in their semantic structure as lexical units of deception too. The analyzed idiomatic expressions are original vocabulary, foreign book idioms or those with changed attributive or verbal components were rarely presented.

Key words: manuscripts of the past, the Ukrainian language of 16th–18th centuries, an idiomatic expression, semantic structure, style.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоконенко Л. А. Обман як вербальний конфліктоген (на матеріалі української та російської фразеології) / Л. А. Білоконенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2015. – Вип. V. – С. 25–33.

Морозова Е. И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект : монография / Е. И. Морозова. – Х. : Экограф, 2005. – 300 с.

Панченко Н. Н. Обман / Н. Н. Панченко // Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – М. : Гнозис, 2007. – С. 129–142.

Потапова Е. И. Грамматические аспекты лексико-фразеологических номинаций искажения истины (когнитивный аспект) / Е. И. Потапова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – № 586. – С. 137–141.

Потапова О. І. Лексико-семантична група викривлення істини (на матеріалі лексики англійської мови) / О. І. Потапова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2000. – № 500. – С. 93–98.

Юревич М. В. Феномен брехні та його інтерпретація у сучасних лінгвістичних дослідженнях / М. В. Юревич // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – К., 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 493–501.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48572

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.