СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕМ У РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ГОРЯНИН»

М. Ю. Яцьків

Анотація


У статті розглянуто особливості функціонування компаративних фразеологічних одиниць у романі закарпатоукраїнського письменника Мирослава Дочинця ≪Горянин≫. Виокремлено семантичні групи індивідуально-авторських компаративних фразеологізмів, представлених у романі, найбільш репрезентативні з них позначають природні явища, діяльність особи в її стосунках з будь-ким; дії, вчинки, поведінку людини; властивості, якості людини; фізичний стан особи; зовнішній вигляд; стан предмета, явища; якість дії. Спостерігається широке функціонування компаративних фразем, одним із домінувальних чинників у формуванні семантичної цілісності яких є експресивно-емоційне та оцінне значення.

Ключові слова: фразеологія, фразема, компаративні фразеологічні одиниці.

 

В статье рассмотрены особенности функционирования компаративных фразеологических единиц в романе закарпатоукраинского писателя Мирослава Дочинца ≪Горец≫. Выделены семантические группы индивидуально-авторских компаративных фразеологизмов, представленных в романе, наиболее репрезентативные из них обозначают природные явления, деятельность личности в ее отношениях с кем-либо; действия, поступки, поведение человека; свойства, качества человека; физическое состояние человека; внешний вид; состояние предмета, явления; качество действия. Наблюдается широкое функционирование компаративных фразем, одним из доминирующих факторов в формировании семантической целостности которых является экспрессивно-эмоциональное и оценочное значение.

Ключевые слова: фразеология, фразема, компаративные фразеологические единицы.

 

The topicality of our research is caused by the strengthening of interest to the comparative phrasemes in Ukrainian studies and insufficient development of issues related to comparative phraseological unities on the basis of certain author’s works in Ukrainian linguistics. The aim of the research is to investigate semantic peculiarities of comparative phraseological units represented in the novel ≪Highlander≫ of Transkarpathian Ukrainian writer Myroslav Dochynets. To realize the aim the following tasks were set: to work up the appropriate theoretic sources, devoted to the studying of comparative phraseology; to record the phraseological units of Myroslav Dochynets’ novel ≪Highlander≫; to analyze semantic peculiarities of the comparative phrasemes discovered in the novel. The peculiarities of the functioning of the comparative phraseological unities in the novel ≪Highlander≫ of Transkarpathian-Ukrainian author Myroslav Dochynets are reviewed in the article. Semantic groups of the author comparative phraseologisms represented in the novel are separated, the most representative of them denote the following: the natural phenomena, human’s actions in the relations with others; actions and doings, human’s behavior; virtues and qualities of a person; person’s physical state; appearance; state of an object, phenomenon; characteristics of an action. Broad functioning of the comparative phrasemes, semantic unity of which is achieved mostly thanks to expressive emotive and evaluative meanings observed.

Key words: phraseology, phraseme, comparative phraseological unit.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шкуран О. В. Національно-культурне підґрунтя компаративних фразеологізмів східнослобожанських та східностепових говірок Середнього Подінців’я : дис. На здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Оксана Володимирівна Шкуран. – Луганськ, 2011. – 555 с.

Дочинець М. Світильник слова / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 212 с.

Думан В. Горянин, що воював зі стихією [Електронний ресурс] / Василина Думан. – Режим доступу: http://journalism.ucu.edu.ua/programhighlights/1696.

Дочинець М. Горянин. Води Господніх русел / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – 311 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48604

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.