НАЦІОНАЛЬНА ФАХОВА МОВА В ЦАРИНІ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ «АВТО І ШЛЯХИ»

Н. П. Книшенко

Анотація


У статті досліджено термінологічну лексику, вживану на сторінках журналу Автодору, що видавався у Харкові в першій третині ХХ ст. Зауважено, що хоча журнал ≪Авто і шляхи≫ не був власне науковим виданням, а мав лише статус науково-популярного, проте справив значний вплив на становлення наукової термінології. З’ясовано, що особливостями розглянутої термінології були: вагома частка питомо національної термінолексики; співіснування значної кількості синонімічних термінів; поширеність фонетико-орфографічної неузгодженості у фіксації термінів (варіантність); багатослівні номінативні словосполуки.

Kлючові слова: ДБТ – дорожньо-будівельна термінологія, термін, термінологія, національна термінолексика, термінологічна лексика, галузева науково-популярна література.

 

В статье исследована терминологическая лексика, употребляемая на страницах журнала Автодора, который издавался в Харькове в первой трети ХХ ст. Отмечено, что хоть журнал ≪Авто и пути≫ не был научным изданием, но имел лишь статус научно-популярного, однако значительно повлиял на становление научной терминологии. Показано, что особенностями рассмотренной терминологии были: весомая часть национальной терминолексики; существование значительного количества синонимических терминов; многословные номинативные словосочетания.

Kлючевые слова: ДСТл – дорожно-строительная терминология, термин, терминология, национальная терминолексика, терминологическая лексика, отраслевая научно-популярная литература.

 

The article considers the names to denote construction of communication routes in synchrony (the first third of the 20th century) paying a special attention to the word semantics, structural and derivational peculiarities. There have been studied terminological lexics used on the pages of the journal of Avtodor (the governing body of automobile roads), which was published in Kharkiv in the period of Ukrainization, for it is here that road-building professions gained a great popularity among the population and the mentioned above branch terminology underwent the professional actualization in that period. It has been noticed that though the journal “Automobiles and Highways” was not actually a scientific edition and had only the status of a popular science magazine, however, it made a significant impact on formation of scientific terminology and dissemination of these terms among the general public, having become one of the main sources for replenishment of the Ukrainian road-building terminology (RBT) in the period of Ukrainization. It has been identified that the peculiarities of the road-building terminology at this stage were: a significant part of genuine national terminological lexicon, which had a transparent inner form; coexistence of a large number of synonymous terms; prevalence of phonetic and spelling inconsistencies in fixing terms (variation); avoiding some suffixes and using specific ones.

Keywords: RBT — road-building terminology, term, terminology, national terminological lexicon, terminological lexicon, branch popular science literature.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авто та шляхи. Журнал. – Харків, 1928. – 1933.

Нікуліна Н. В. Становлення сучасної української термінологічної системи автомобілебудування та ремонту транспортних засобів : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 / Н. В. Нікуліна. – Харків, 2004. – 256 с.

Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять : ДСТУ 3966-2000. – Чинний від 01.01.01. – К. : Держспоживстантарт України, 2000. – 32 с.

Павлова О. І. Терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки (до проблеми класифікації спеціальної лексики) / О. І. Павлова // Вісник Нац. ун-ту ≪Львівська політехніка≫ : Серія ≪Проблеми української термінології≫. – Львів : Нац. ун-т ≪Львівська політехніка≫. – 2008. – № 620. – С. 49–54.

Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48618

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.