КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРЯДКУ СЛІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ (на матеріалі простих двоскладних речень)

О. О. Шухова

Анотація


Актуальність статті полягає у недостатньому вивченні певних аспектів проблеми порядку слів у сучасному мовознавстві. Метою статті є встановлення закономірностей кількісних виявів різних типів українського словопорядку в текстах сучасних українських газет. Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: навести статистику поширеності простих двоскладних речень з різним порядком слів, проаналізувати залежність порядку слів від типу газетного тексту. В ході дослідження з’ясовано, що в сучасних газетних текстах переважають речення з прямим порядком слів, що мають структуру SP та SPO.

Ключові слова: двоскладні речення, прямий порядок слів, непрямий порядок слів, парцеляти, приєднувальні конструкції.

 

Актуальность данной статьи заключается в недостаточном изучении определенных аспектов проблемы порядка слов в современном языкознании. Целью статьи является установление закономерностей количественных проявлений разных типов украинского словопорядка в текстах современных украинских газет. Для достижения указанной цели поставлены такие задачи: привести статистику распространенности простых двусоставных предложений

с разным порядком слов, проанализировать зависимость порядка слов от типов газетного текста. В ходе исследования выяснено, что в современных газетных текстах преобладают предложения с прямым порядком слов, которые имеют структуру SP и SPO.

Ключевые слова: двусоставные предложения, прямой порядок слов, непрямой порядок слов, парцелляты, присоединительные конструкции.

 

The topicality of the article is connected with the fact that in modern linguistics particular aspects of the word order problem have not been researched enough. The aim of the article is to find out the regularities of quantitative expression of different types of Ukrainian word order in modern newspaper texts. To reach this aim the following objectives are set: to give the statistics of the occurrence of simple two-member sentences with different order of words, to analyse the dependence of the word order on the kinds of newspaper texts. In the process of the investigation it has been found out that in modern newspaper texts sentences with the direct order of words and the structure SP and SPO are predominant.

Keywords: two-member sentences, direct order of words, indirect order of words, parcels, conjunctive constructions.


Повний текст:

PDF

Посилання


Булаховський Л. А. Нариси з загального мовознавства / Л. А. Булаховський. – К. : Радянська школа, 1955. – 247 с.

Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

Горпинич В. Генітивні речення в українській мові / В. Горпинич // Українська мова. – 2009. – № 3. – С. 3–9.

Грищенко А. П. Генітивне речення / А. П. Грищенко // Українська мова. Енциклопедія / За ред. В. М. Русанівського та ін. – К. :

Українська енциклопедія імені М.П. Бажана, 2004. – С. 95.

Губарева Г А. Безособове речення / Г. А. Губарева // Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К. : Майстер-клас, 2011. – С. 22–23.

Дудик П. С. Односкладні речення / П.С. Дудик // Сучасна українська літературна мова в 5-ти кн. / За заг. ред. акад. І. К.Білодіда. Кн. 3. Синтаксис. – К. : Наукова думка, 1972. – С. 232–262.

Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови : [підручн.] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : Академія, 2010. – 380 с.

Загнітко А. Закономірності і напрями внутрішньореченнєвої актуалізації (на матеріалі парцельованих і приєднуваних онструкцій / А. Загнітко // Семантика і прагматика граматичних структур. Збірник наукових праць. – Донецьк, 1998. – С. 6–14.

Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису. Ч.1 / А. П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ, 2004. – 227 c.

Караман С. О. Сучасна українська літературна мова : [навч. посібн.] / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ. – К. : Літера, 2011. – 558 с.

Плющ Н. П. Парцеляція як засіб експресивного синтаксису / Н. П. Плющ / Українська мова і література в школі. – К. : Радянська школа, 1981. – №1 (287). – C. 68–71.

Рабанюк Л. С. До проблеми ґенітивно-квантитативних речень / Л. С. Рабанюк // Українська мова на Буковині: минуле і сучасне : Матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 200-річчю нової української літератури і літературної мови (Чернівці, 24–26 вересня 1998 р.). – Чернівці : Місто, 1998. – С. 224–232.

Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання : [навч. посібн.] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 669 с. 14. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови / Ю. Шерех. – Мюнхен : Молоде життя, 1951. – 402 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручн.] / К. Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 406 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32824

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.