ТЕРМІН У МЕТАМОВІ МОВОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ: КОНВЕНЦІЙНІСТЬ ФОРМИ, ЗМІСТУ, РЕЦЕПЦІЇ

В. А. Борисов

Анотація


У статті йдеться про термін як основну одиницю метамови галузевого наукового дискурсу. Висвітлено основні характеристики терміна, прокоментовано конвенційність його змісту й форми, представлено потрактування терміна в сучасному мовознавчому дискурсі, наведено приклади індивідуального тлумачення термінолексем у сучасному українському мовознавчому контексті, звернено увагу на тенденції термінотворення й терміновживання в актуальному мовознавстві як ознаку ідіостилю сучасного науковця.

Ключові слова: термін, науковий дискурс, термінотворення, терміновживання, метамова.

 

В статье идёт речь о термине как основной единице метаязыка отраслевого научного дискурса. Освещены основные характеристики термина, прокомментирована конвенциональность его содержания и формы, представлена трактовка термина в современном лингвистическом дискурсе, приведены примеры индивидуального понимания терминолексем в современном украинском лингвистическом контексте, обращено внимание на тенденции в образовании и употреблении терминов в актуальном языкознании как черту идиостиля современного учёного.

Ключевые слова: термин, научный дискурс, терминообразование, терминоупотребление, метаязык.

 

The article aims at tracing the main characteristics of the term as the main unit of a certain sphere of scientific discourse. Basic characteristics of the term are described, conventional status of its meaning and form is commented on, understanding of the term in modern linguistic discourse is presented, examples of individual interpretation of terms in modern Ukrainian linguistic context are suggested, attention is paid to the tendencies in term formation and termusage in modern Ukrainian linguistic discourse as a feature of a scholar’s individual style. It is also stated that terminology denotes a system of notions of some theory and reflects its contemporary state, on the one hand, and is the instrument for its further development on the other hand. Term motivation (semantic, morphological, analytical) is the main semantic feature of the term as a unit of some terminological system.

Keywords: term, scientific discourse, term formation, term usage, metalanguage.


Повний текст:

PDF

Посилання


Азарова Л. Е. Лексико-семантические особенности термина / Л.Е. Азарова // Языковые единицы: логика и семантика, функции и прагматика : сб. науч. тр. к 75-летию П.В. Чеснокова. – Таганрог : ТГПИ, 1999. – С. 191–196.

Головин Б. Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин. – М. : Высш. шк., 1980. – 335 с.

Іващенко В. Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології) : монографія / В. Л. Іващенко. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2006. – 328 с.

Квитко И. С. Термин в научном документе / И.С. Квитко. – Львов : Вища шк., 1976. – 127 с.

Котелова Н. З. К вопросу о специфике термина / Н. З. Котелова // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии : материалы совещания, проведённого АН СССР в Ленинграде 30 мая–2 июня 1967 г. – М., 1970. – С. 123–124.

Лейчик В. М. О языковом субстрате термина / В. М. Лейчик // Вопросы языкознания. – 1986. – № 5. – С. 87–97.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу / Л. А. Лисиченко. – Х. : Основа, 2009. – 191 с.

Маленко О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській естетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну) : [монографія] / О. Маленко. – Х. : ХІФТ, 2010. – 488 с.

Панько Т. І. Зовнішньомовна та внутрішньомовна мотивованість суспільно-політичних термінів / Т. І. Панько // Українське мовознавство. – 1984. – Вип. 12. – С. 11–17.

Папина А. Ф. Текст: его единицы и глобальне категории : сб. науч. тр. / А. Ф. Папина. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 367 с.

Реформатский А. А. Мысли о терминологии / А. А. Реформатский // Современные проблемы русской терминологии. – М., 1986. – С. 163–198.

Реформатский А. А. Введение в языкознание : [учеб. для вузов] / А. А. Реформатский. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 536 с.

Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – Х. : Фоліо, 2006. – 623 с.

Сніховська І. Е. Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові : дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 / Сніховська Ірена Едуардівна. – Запоріжжя, 2005. – 198 с.

Суперанская А. В. Общая термінология: вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 248 с.

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / [за ред. С. Я. Єрмоленко]. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.

Халіман О. В. Морфологічні засоби вираження категорії оцінки в сучасній українській мові: рід і число : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Халіман. – Х., 2010. – 20 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32836

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.