ПРО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСЕВДОНІМНОЇ НОМІНАЦІЇ

Н. В. Щербакова

Анотація


У статті йдеться про особливості вибору псевдонімів як номінативних одиниць з огляду на той факт, що номінатор – це мовна особистість, яка діє відповідно до об’єктивно-суб’єктивних чинників і ситуативно-прагматичних умов комунікації, соціального й психологічного контексту спілкування, особистих інтенцій. Водночас людина – це істота суспільна, що використовує одиниці мови як типовий представник певної національної спільноти й учасник, пасивний чи активний, актуальних соціальних подій різного характеру. За допомогою псевдонімних одиниць людина реалізує як колективні, так й індивідуальні «враження» про об’єкт називання, використовує їх в інакшій функції (езотеричній, аксіологічній, символічній, атрактивній, експресивній, кумулятивній), чим засвідчує динамічність названої мікросистеми пропріонімів і необхідність їх різноаспектного дослідження.

Ключові слова: псевдонім, мовна особистість, соціальний аспект номінації, функції псевдоніма.

 

В статье речь идет об особенностях выбора псевдонимов как номинативных единиц с учетом того, что номинатор – это языковая личность, которая действует в соответствие с объективно-субъективными факторами и ситуативно-прагматическими условиями коммуникации, социальным и психологическим контекстом общения, личными интенциями. Одновременно человек – это существо общественное, использующее языковые единицы как типичный представитель определенного национального сообщества и участник, пассивный или активный, актуальных социальных событий различного характера. С помощью псевдонимных единиц человек реализует как коллективные, так и индивидуальные «рефлексии» на объект называния, использует их в другой функции (эзотерической, аксиологической, символической, аттрактивной, экспрессивной, кумулятивной) и таким образом презентует динамичность названной микросистемы проприонимов и необходимость их разноаспектного исследования.

Ключевые слова: псевдоним, языковая личность, социальный аспект номинации, функции псевдонима.

 

The article deals with the peculiarities of choosing pseudonyms as nominative units in view of the fact that a nominator is a linguistic identity, who acts in accordance with objective and subjective factors, situational and pragmatic circumstances of communication, social and psychological context of communication, personal intentions. At the same time a person is a social being, using language as a typical representative of a certain nation. He is also a participant, passive or active, of various social events at a certain period of time. With a help of pseudonymic units a person realizes both collective and individual “reflection” on the subject of naming, changes their main function applying a new one (esoteric, axiological, symbolic, attractive, expressive, cumulative) and thus presents the dynamics of pseudonymic microsystem and the need of all-round research. Pseudonyms are used to identify or hide a real and a virtual person, to point out special features of the object to be called and classify it according to the system of social values.

Keywords: pseudonym, linguistic identity, social aspect of nomination, pseudonym functions.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голомидова М.В. Искусственная номинация в русском языке / М.В. Голомидова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1998. – 225 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник / В.В. Жайворонок. – К.:Довіра, 2006. – 703 с.

Жичкина А.Е. Социально-психологические аспекты общения в Интернете [Электронный ресурс] / А.Е. Жичкина. – Режим доступа: http://flogiston.ru/articles/netpsy/refinf.

Капелюшний В. Замасковані імена: псевдоніми і криптоніми та проблема атрибуції авторства в історіографії українських національно-визвольних змагань 1917 — 1921 рр./ Валерій Капелюшний. — К.: Нора-Прінт, 2001. – 103 с.

Лурия А.Р. Язык и сознание / Лурия А.Р. – Ростов н/Д. : Феникс, 1998. – 416 с.

Нелюба А., Є. Редько. Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник / Загальна редакція А. Нелюби. – Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2015 – 220 с.

Павликівська Н. Словник псевдонімів ОУН-УПА / Павликівська Наталія. – Вінниця: О. Власюк, 2007. – 440 с.

Ставицька Леся. Український жарґон. Словник / Леся Ставицька. – К.: Критика, 2005. – 496 с.

Ужченко В.Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – Луганськ: Альма матер, 2002. – 263 с.

Чучка П.П. Українські псевдоніми : статус, структура і функції / П. П. Чучка // Наукові записки Кіровоградського держ. педуніверситету ім. В. Винниченка. Серія : Філол. науки (мовознавство). – 2001. – Вип. 37. – С. 7.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32846

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.