ФРАЗЕОЛОГІЧНА МІКРОСИСТЕМА «УВАГА ЯК ПОЗИТИВНІ ВІДНОСИНИ (СТАВЛЕННЯ) ЛЮДИНИ»

Ю. Ю. Балацька

Анотація


У статті презентується ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць на позначення «уваги як позитивних відносин (ставлення)». Мовний матеріал проаналізовано як з огляду на специфіку організації (від фразеосинонімічного ряду до фразеосемантичного мікрополя), так і з урахуванням особливостей мотивації цілісного фразеологічного значення семантикою слів-компонентів, зумовленої необхідністю декодувати етнокультурну інформацію.

Ключові слова: мікросистема, ідеографія, фразеологічна одиниця, ‘увага як позитивні відносини (ставлення)’.

 

В статье представляется идеографическая классификация фразеологических единиц для обозначения понятия «внимание как позитивное отношение». Языковые единицы проанализированы как с точки зрения специфики организации (от фразеосинонимического ряда до фразеосемантического микрополя), так и с учетом особенностей мотивации целостного фразеологического значения семантикой слов-компонентов, обусловленной необходимостью декодировать этнокультурную информацию.

Ключевые слова: микросистема, идеография, фразеологическая единица, ‘внимание как позитивное отношение’.

 

The article represents ideographic classification of phraseological units to denote extralinguistic notion ‘attention as a рositive relationship (ratio)’ in compliance with the achievements of phraseology, psychological and linguo-cultural sciences. In our work we use the following structure of ideographic classification of FU: phraseosynonymous row (FSR) → phraseosemantic group (FSG) phraseosemantic microfield (FSMF) → phraseosemantic field (FAF). Investigated phraseological material shows that the FU array denoting «attention as a positive relationship of a person» is a complex entity (FSMF) which belongs to the FAF «Attention as a relationship (attitude) of a person», in turn, it is quite extensive and comprises three verbal FSG (51 FU) due to general denotative meaning. Selection and research of the definite phraseological micro-systems will help in ideographic description of the whole phraseological composition of Ukrainian language and in composing phraseological dictionaries of ideographic type.

Keywords: microsystem, ideography, phraseological unit, ‘attention as a рositive relationship’.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: монография [Текст] / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Элпис, 2008. – 271 с.

Доброльожа Г. Концепт око як відображення української етносвідомості і світобачення (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся) / Галина Доброльожа // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: ≪Філологія. Соціальні комунікацїї≫. – 2012. – том 25 (64), № 3. ч. 2. – С. 205–210.

Коваленко Н. Моделювання фразеологізмів із соматизмом ≪язик≫ (на матеріалі українських говірок) / Н. Коваленко // Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (за матеріалами Всеукр. наук. конф. на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / Упоряд. : К. Іваночко, О. Кушлик, П. Мацьків, М. Стецик, М. Яким, Я. Яремко, Л. Баранська. – Дрогобич : Просвіт, 2010. – С. 187–191.

Маслова В. А. Лингвокультурология : учебное пособие [для студ. высш. учеб. зав.] / В. А. Маслова – М. : Академия, 2001. – 208 с.

Мясищев В.Н. Психология отношений. Избранные психологические труды [Под ред. A.A. Бодалева] / В.Н. Мясищев. М. – Воронеж : НПО МОДЕК, 1998. – 363 с.

Селіванова О.О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти / О. О. Селіванова. – Київ; Черкаси : Брама, 2004. – 276 с.

Тропина Н.П. Семантическая деривация : мультипарадигмальное исследование : монография [Текст] / Н.П. Тропина. – Херсон : Изд-во ХГУ, 2003. – 336 с.

Фразеологічний словник української мови: [у 2-х кн.] / [укл. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін.] – Кн. 1-2. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.