ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕРГОНІМІВ

Г. В. Зимовець

Анотація


Стаття присвячена розглядові структурно-семантичних моделей ергонімів, що містять позначення предмета діяльності підприємства. Авторка проаналізувала, як зазначений мотиватор поєднується з іншими компонентами семантики, зокрема аксіологічною модальністю та символічними конотаціями. Під час дослідження також було виявлено взаємозв’язок між характером мотиваційної ознаки і структурним типом ергоніма. Крім того, способи творення позначень підприємств було співвіднесено з двома основними функціями комерційних назв – інформативною та персуазивною; також проаналізовано, наскільки такі найменування відповідають максимам успішної комунікації.

Ключові слова: ергонім, мотивація, метонімія, аксіологія.

 

Статья посвящена рассмотрению структурно-семантических моделей эргонимов, содержащих обозначение предмета деятельности предприятия. Автор проанализировала, как указанный мотиватор сочетается с другими компонентами семантики, в частности с аксиологической модальностью и символическими коннотациями. В ходе исследования также была обнаружена взаимосвязь между характером мотивационного признака и структурным типом эргонима. Кроме того, способы образования обозначений предприятий были соотнесены с двумя основными функциями эргонимов – информативной и персуазивной; также было проанализировано, насколько подобные наименования соответствуют максимам успешной коммуникации.

Ключевые слова: эргоним, мотивация, метонимия, аксиология.

 

The article focuses on structural and semantics models of business names that contain specification of the field of the business activity. The author analyzes combination of the specified motivation feature with other semantic components, e.g. axiological motivation and symbolical connotations. The research has elicited connection between motivation patterns and structural types of business names. Moreover, word formation models for business names have been looked at from the perspective of two major functions of business names – informative and persuasive, as well as their correspondence to the communication maxims.

Keywords: business names, motivation, metonymy, axiology.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белей О.О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття / О. О. Белей. – Ужгород, 1999. – 111 с.

Кутуза Н.В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергономікону м. Одеси ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : 10.02.01 ≪Українська мова≫ / Н. В. Кутуза. – Одеса, 2003. – 18 с.

Лєсовець Н.М. Ергонімія м. Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : 10.02.01 ≪Українська мова≫ / Н. М. Лєсовець. – Луганськ, 2007. – 19 с.

Петрашик Ю.М. Ергонімія Тернопільщини кінця ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : 10.02.01 ≪Українська мова≫ / Ю. М. Петрашик. –

Чернівці, 2013. – 20 с.

Сидоренко О.М. Номінаційні процеси в полілінгвальній ергонімії Донеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : 10.02.15 ≪Загальне мовознавство≫ / О. М. Сидоренко. – Донецьк, 2013. – 20 с.

Цілина М.М. Ергоніми м. Києва: структура, семантика, функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : 10.02.01 ≪Українська мова≫ / М. М. Цілина. – Київ, 2006. – 23 с.

Шестакова С.О. Лексико-семантичні інновації в системі української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 ≪Українська мова≫ / С. О. Шестакова. – Харків, 2002. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.