ВЕРБАЛІЗАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СМЕРТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ НАЗВАМИ ПОНЯТЬ ІРРЕАЛЬНОГО СВІТУ

О. В. Омельяненко

Анотація


Стаття присвячена детальному опису українських танатологічних фразеологізмів із назвами понять ірреального світу, з’ясуванню специфіки їхньої мотивації, установленню фразеотворчої активності компонентів на позначення понять ірреального світу та виявленню особливостей відбиття національно-культурних рис сприйняття смерті крізь призму фразеологізмів із назвами понять ірреального світу. Проаналізоване відбиття зв’язку з давніми віруваннями людини в існування двох світів – реального й ірреального – у низці фразеологізмів української мови.

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця (ФО), ірреальний світ, семантика.

 

Статья посвящена детальному описанию украинских танатологических фразеологизмов с названиями понятий ирреального мира, определению специфики их мотивации, установлению фразеобразовательной активности компонентов, которые называют понятия ирреального мира, и выявлению особенностей отображения национально-культурных черт восприятия смерти сквозь призму фразеологизмов с названиями понятий ирреального мира. Проанализировано отображение связи с давними верованиями человека в существование двух миров в ряде фразеологизмов украинского языка.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица (ФЕ), ирреальный мир, семантика.

 

The article is devoted to the detailed analysis of the Ukrainian thanatological phraseological units with words-components to denote concepts of irreal world and establishment of component phraseocreating activity and defining the peculiarities of national and cultural features reflection of death perception through the prism of Ukrainian phraseological units with the names of irreal world concepts. All phraseological units are connected semantically with the idea of human death and reflect human being perception or understanding of the world (irreal world) which exists only in his imagination. The formation of the specific death perception developed under the influence of Christian traditions and beliefs in which God is the main figure as for the salvation of the problems concerning time, human death place and further stay of a dead soul. The main indicators of the irreal world are the word-components, which at the same time motivate the meaning of all phraseological units. The most productive word-components are світ, душа, дух, бог, дідько, біс, царство, рай, пекло, ангели, небуття, as they reflect national and cultural specificity of death perception through the prism of the irreal world.

Keywords: phraseological unit (PhU), real world, irreal world, semantics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бучко Д. Спільне та відмінне в номінації об’єктів на апелятивному та онімному рівнях / Д. Бучко // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції ≪Семантика мови і тексту≫. – Івано-Франківськ, 2006. – С. 35–38.

Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія / Я. Головацький. – К. : Довіра, 1991. – 93 с.

Горобец О. С. Лингвофилософские аспекты функционально-семантической категории модуса / О. С. Горобец // Вестник Ставропольского государственного университета. – Филологические науки. – 2009. – № 60. – С. 38–44.

Іванова І. Б. Фразеосемантичне поле ≪життя / смерть≫: національні стереотипи та їх кореляції : дис. На здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01. – ≪українська мова≫ / І. Б. Іванова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 198 с.

Нікульшина Т. М. Ірреальний світ: філософський та лінгвістичний аспекти (на матеріалі англійської та української мов) / Т. М. Нікульшина // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 13 (200), Ч. ІІ. – С. 167–173.

Потапенко С. І. Категорія ірреальності у зіставних лінгвістичних дослідженнях / С. І. Потапенко // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. – 2010. – С.79–80.

Чанышев А. Н. Аристотель / А. Н. Чанышев. – М. : Мысль, 1981. – 200 с.

Чернейко Л. О. Лингво-философский анализ абстрактного имени / Л. О. Чернейко. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 320 с.

Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. – К. : Наук. думка, 2004. – 560 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.