УКРАЇНСЬКИЙ КІНОДИСКУРС У ВИМІРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

О. В. Ісаєнко

Анотація


У статті розглянуто український кінодискурс як об’єкт сфери комунікативної лінгвістики й визначено його місце в професійній комунікації. Нерозривне поєднання дискурсу й тексту як лінгвістичних категорій базується на існуванні двох підходів до визначення поняття дискурс, розглянутих із позицій комунікативної лінгвістики. Зв’язок професійної кінокомунікації з соціальним контекстом виявлено в аспекті дискурсивної практики. На мовному рівні особливості термінопонять в українському професійному кінодискурсі було досліджено на матеріалі кінословника В.М. Миславського й описано поділ термінів сфери кіно на тематичні групи відповідно до їх належності до певної галузі кінематографу.

Ключові слова: дискурс, кінодискурс, комунікативна лінгвістика, фахова мова, професійна комунікація, терміни кіно.

 

В статье рассматривается украинский кинодискурс как объект сферы коммуникативной лингвистики и определяется его место в профессиональной коммуникации. Неразрывное объединение дискурса и текста как лингвистических категорий основано на существовании двух подходов к определению понятия дискурс, которые рассматриваются с позиций коммуникативной лингвистики. Связь профессиональной кинокоммуникации с социальным контекстом выявлена в аспекте дискурсивной практики. На языковом уровне особенности терминопонятий в украинском профессиональном кинодискурсе были исследованы на материале кинословаря В.Н. Миславского, также было описано деление терминов сферы кино на тематические группы в соответствии с их принадлежностью к определенной области кинематографа.

Ключевые слова: дискурс, кинодискурс, коммуникативная лингвистика, профессиональный язык, профессиональная коммуникация, термины кино.

 

The article deals with Ukrainian film discourse as an object of communicative linguistics and its place in professional communication. The inextricable combination of discourse and text as linguistic categories is based on the existence of two approaches to the definition of discourse, which are viewed from the position of communicative linguistics. Film discourse is regarded as a part of professional communication and the connection between professional film vocabulary and social context found from a perspective of discursive practice. The problems concerned the specific vocabulary of professional languages were defined due to the clearly established terminology in the working sphere. On the lingual level the peculiarities of film terms in Ukrainian professional film discourse were studied on the material of the vocabulary of cinematographic terms by V.N. Myslavskiy and the division of film terms on thematic groups according to their belonging to a particular field of cinema was described.

Keywords: discourse, film discourse, communicative linguistics, professional language, professional communication, film terms.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф.С.Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу / Ф. С. Бацевич // Вісник Нац. ун-ту ≪Львів. політ.≫, № 453, 2002. – С. 30–34.

Денисова С.П. Дискурс у сучасних комунікаційних системах / С. П. Денисова // Дискурс у комунікаційних системах. Збірник наукових статей. – К. : КиМУ, 2004. – C. 5-14.

Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія) – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – 495 с.

Д’яков А.С. Основи термінотворення : семантичні та соціолінґвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. В. Куделько. – К. : Видавничий дім ≪КМ Academia≫, 2000. – 218 с.

Кінопортал ≪Національна кіностудія О. Довженка≫ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dovzhenkofilm.com/uk

Миславський В.М. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми / В. М. Миславський. – Харків :, 2007. – 328 с.

Павлюк Л.С. Текст і комунікація: Основи дискурсного аналізу: [Посіб.] – Львів: ПАІС, 2009. – 76 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.