ЛІНГВАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ ОБРАЗІВ У МКС Р. ІВАНИЧУКА (на матеріалі книги «Страдчівський патерик. Символ віри»)

К. В. Писаренко

Анотація


У статті розкрито мовні засоби експлікації чоловічих образів у тексті про добу Галицько-Волинського князівства, виявлено вплив українських ментальних особливостей на характеротворення в історичному романі Р. Іваничука. У публікації проаналізовано статус персонажа-носія національного духу в мовній картині світу письменника, визначено особливості авторського стилю в описі визначальних рис народного світобачення, досліджено специфіку використання лексичного матеріалу на позначення різнорівневих відносин людини із суспільством.

Ключові слова: мовна картина світу, чоловік, мовні одиниці, ідіостиль, історичний роман.

 

В статье раскрыты языковые средства экспликации мужских образов в тексте о временах Галицко-Волынского княжества, выявлено влияние украинских ментальных особенностей на создание характеров в историческом романе Р. Иваничука. В публикации проанализирован статус персонажа-носителя национального духа в языковой картине мира писателя, определены особенности авторского стиля в описании отличительных черт народного мировоззрения, исследована специфика использования лексического материала для обозначения разноуровневых отношений человека с обществом.

Ключевые слова: языковая картина мира, человек, языковые единицы, идиостиль, исторический роман.

 

The article is written in the context of modern linguistics in reference to problems of human nature and its ideology. This work deals with language means for explicating the male images in the text of the day Galicia-Volyn principality. The Ukrainian mental peculiarities of character in R. Ivanychuk’s historical novel are showed. The using of the communication tools and the verbal expression of mentality of the nation are identified. The status of the character of carrier of the national spirit in the linguistic picture of the writer, the peculiarities of the author’s style in describing, the defining features of the national outlook are analyzed. The key units in creation of the lexical background are defined. The word-tokens are revealed in gradation. Representation of the appearance, status and inner portrait through the lexical tools are shown. The specific usage of lexical material to indicate different levels of human relationships with the community its applying according to the author’s intention providing objectivity in the image of man are analyzed in this work.

Keywords: language world picture, person, language units, idiostyle, historical novel.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко О. С. Концепти ≪чоловік≫ і ≪жінка≫ в українській та англійській мовних картинах світу: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О. С. Бондаренко; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2005. – 19 с.

Буда В. А. Лінгвостилістика сучасного історичного роману про добу козацтва (60-90 рр. XXст.) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Володимир Андрійович Буда; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 1998. – 175 с.

Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація : [монографія] / Костянтин Голобородько. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2010, 527, [1] с.

Городиловська Г. П. Елементи наукового та публіцистичного стилів в історичних творах Романа Іваничука [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Галина Петрівна Городиловська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2008. – 253 с.

Іваничук Р. Хресна проща / Р. Іваничук. – Харків : ТОВ ≪Будинок друку≫, 2012. – 284 с.

Лисиченко Л. А. Ці невичерпні глибини мови : монографія / Лисиченк. – Харків, 2011. – 304, [4] с.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини світу. – Харків : Вид. група ≪Основа≫, 2009. – 191, [1] с.

Хом’як О. І. Лінгвостилістика української прози 60-90-х років XX ст. (на матеріалі творчості В. Дрозда, Р. Іваничука, В. Шевчука) [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Оксана Іванівна Хом’як; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. – К., 2004. – 206 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.