ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕГМЕНТІВ КОНЦЕПТУ «УКРАЇНА» У ПОЕТИЧНІЙ МОВОТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

І. В. Хоменська

Анотація


У статті визначено основні поняття когнітивної лінгвістики, окреслено нову парадигму сучасних лінгвістичних досліджень. Розглянуто причини та результати появи нової міждисциплінарної науки, що об’єднує зусилля психологів, логіків, філософів, лінгвістів, психолінгвістів, математиків, програмістів, кібернетиків, антропологів та ін. – когнітології, яка вивчає системи репрезентації знань, а також ментальні процеси, пов’язані з отриманням, обробкою, фіксацією, збереженням, організацією, накопиченням, застосуванням й зростанням інформації. У статті подано дефініцію основного поняття когнітивної лінгвістики «концепт». Проаналізовано диференційні та інтегральні ознаки функціонування концепту «Україна», який ще не був об’єктом дослідження, у поетичному дискурсі Лесі Українки.

Ключові слова: концепт, концептосфера, когнітивна лінгвістика, поетичний дискурс, категоризація, концептуалізація, вербалізація.

 

В статье определены основные понятия когнитивной лингвистики, обозначена новая парадигма современных лингвистических исследований. Рассмотрены причины и результаты появления новой междисциплинарной науки, объединяющей усилия психологов, логиков, философов, лингвистов, психолингвистов, математиков, программистов, кибернетиков, антропологов и др. – когнитологии, изучающей системы репрезентации знаний, а также ментальные процессы, связанные с получением, обработкой, фиксацией, сохранением, организацией, накоплением, применением информации. В статье представлена дефиниция основного понятия когнитивной лингвистики «концепт». Проанализированы дифференциальные и интегральные признаки функционирования концепта «Украина», который еще не был объектом исследования, в поэтическом дискурсе Леси Украинки.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, когнитивная лингвистика, поэтический дискурс, категоризация, концептуализация, вербализация.

 

The basic concepts of cognitive linguistics are determined and a new paradigm of modern linguistic researches is defined in the article. The causes and results of the emergence of a new interdisciplinary science – cognitive science – that bringing together the efforts of psychologists, logicians, philosophers, linguists, psycholinguists, mathematicians, computer scientists, computer scientists, anthropologists and others are examined. The cognitive science studies the knowledge representation, as well as the mental processes connected with information acquisition, processing, recording, preservation, organization, stockpiling, using. The article presents the definition of the basic notion of cognitive linguistics «concept». The differential and integral features of the functioning of the concept «Ukraine» in poetic discourse Lesya Ukrainka are analyzed. This concept was not the object of the linguistic research.

Keywords: concept, conceptual sphere, cognitive linguistics, poetic discourse, categorization, conceptualization, verbalization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика / Н.Н. Болдырев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2000. – 123 с.

Жайворонок В.В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення / В.В. Жайворонок // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 32. – С. 51–53.

Іващенко В.Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології) / В.Л. Іващенко. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 328 с. – ISBN 966-8188-48-9.

Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г.Лузина; [под общ. ред. Е.С. Кубряковой]. – М. : Изд-во филол. факультета МГУ, 1996. – 245 с. – ISBN 5-89042-018-6.

Леся Українка. Усі твори у одному томі. – Ірпінь: Перун, 2008. – 1376 с.

Приходько А.Н. Концепт как трехмерное ментальное образование / А.Н. Приходько // Вісник ХНУ. Сер.: романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – Вип. 49. – № 726. – Харків : Константа, 2006. – С. 20–25.

Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер; [пер. с нем. Н.Ф. Гарелин]. – Мн. : ООО ≪Попурри, 1988. – Т.1. – Образ и действительность. – С. 419.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.