ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ СІМ’Я ( ) В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

А. А. Рижкіна

Анотація


Стаття присвячена етимологічному аналізу дослідження концептів. Визначено актуальність дослідження концепту сім’я як однієї з ключових культурних констант, яка входить до ряду найважливіших концептів, що складають ядро мовної свідомості будь-якого народу. Названі автори зробили значний внесок у дослідження етнокультурної специфіки бачення світу. Наголошено на значимості етимологічного аналізу. Було проаналізовано етимологію ключового поняття концепту, а також етимологію його синонімів, що дало можливість виявити компоненти внутрішньої структури концепту.

Ключові слова: етимологічний аналіз, концепт, лексема, етнокультура, семантичний аналіз.

 

Статья посвящена этимологическому анализу исследования концептов. Определена актуальность исследования концепта семья как одного из ключевых культурных констант, который входит в число самых важных концептов, составляющих ядро языкового сознания каждого народа. Представлены авторы, которые исследуют специфику видения мира. Сделан акцент на значимости этимологического анализа. Проанализирована этимология ключевого понятия концепта, а также его синонимов, что дало возможность определить компоненты внутренней структуры концепта.

Ключевые слова: этимологический анализ, концепт, лексема, этнокультура, семантический анализ.

 

The article is devoted to the etymological analysis of the concepts research. The research relevance of the concept of family is defined as one of the cultural constants key, which is one of the most important concepts that form the core of linguistic consciousness of every nation. There are the authors presented that explore the world vision. It is focused on the importance of etymological analysis. It is analyzed the key term of the concept etymology, and its synonyms, making it possible to determine the components of the internal structure of the concept.

Keywords: etymological analysis, concept, lexeme, ethnic culture, semantic analysis..


Повний текст:

PDF

Посилання


Тулусіна Є.А. Етимологічний аналіз німецьких і російських номінантів концептів «Lernen» і «Навчання» / Є.А. Тулусіна / Актуальні питання перекладознавства і практики перекладу: Міжнар. СБ статей. – Нижній Новгород, 2010. – С. 37–41.

Валюкевич Т.В. Семантико-етимологічний аналіз лінгвокультурного концепту ЗОВНІШНІСТЬ / Т.В. Валюкевич // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків: Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 1964. – № 973: Серія: Романо-германської філологія. Методика викладання іноземних мов. Вип. 68. – 2011 – С. 155–159.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.