ПРО АКТУАЛІЗОВАНІ ЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ

Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова

Анотація


У статті розглянуто оніми і відонімні деривати, що сьогодні можна назвати неолексемами як з огляду на семантичну структуру та її прагматичний потенціал, так і в аспекті питомих та іншомовних словотворчих ресурсів. Проаналізовано формування конототивного значення внаслідок прецедентної номінації.

Ключові слова: онім, відонімний дериват, прагматичний потенціал, конототивне значення, прецедентна номінація.

 

В статье рассмотрены онимы и отонимные дериваты, которые сегодня можно назвать неолексемами как с точки зрения семантической структуры и ее прагматического потенциала, так и в аспекте оригинальных и заимствованных словообразовательных ресурсов. Проанализировано формирование коннотативного значения в результате прецедентной номинации.

Ключевые слова: оним, отонимный дериват, прагматический потенциал, коннотативное значение, прецедентная номинация.

 

This article deals with proper names and their derivatives, which can now be called neolexems both from the point of view of the semantic structure and its pragmatic potential, and in the aspect of original and borrowed word-building resources. We analyzed the formation of connotative meaning as a result of precedential nomination.

Keywords: proper name, proper name derivative, pragmatic potential, connotative meaning, precedential nomination.


Повний текст:

PDF

Посилання


Карпіловська Є.А. Семантико-прагматична диференціація словотворчих ресурсів мови: своє і засвоєне / Є.А.Карпіловська // Новые явления в славянском словообразовании: Система и функционирование / Доклады ХІ Международной научной конференции Комиссии по славянскому словообразованию при Международном комитете славистов / Под ред. проф. Е.В.Петрухиной. – Москва: Изд-во Московского университета, 2010. – С.228-244.

Никольская Т.Е. Ассоциативное полеличного имени / Т. Е. Никольская // Семантика языковых единиц. Доклады VI-ой Международной конференции. – М., 1998. – Том 1. – С.188-190.

Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002 – 2010) / Кер. проекту і відповід. ред. О. М. Тищенко, авт. колектив: В. О. Балог, Н. Є. Лозова, Л. О. Тименко, О. М. Тищенко [Інститут української мови НАН України] – К.: Видавничий дім Дмитра Бурого, 2010. – 280 с.

Отин Е.С. Словарь коннотативных собственных имен / Е.С.Отин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк: Юго-Восток, 2010. – 518 с.

Селіванова О. О. Прецедентна мотивація номінативних одиниць (на матеріалі української мови) / О. О. Селіванова // Лінгвістична палітра. Філологічні студії / за заг. ред. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2009. — 444 с. – С. 129–139.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.