ВЛАСНІ НАЗВИ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД БІЛОРУСІ, РОСІЇ, УКРАЇНИ

Н. В. Григорук

Анотація


У статті аналізуються власні назви футбольних команд вищих ліг Білорусі, Росії й України. Основна увага звертається на семантику твірних основ, спосіб творення і мотивацію онімів. Установлено, що командоніми переважно утворюються морфологічним та лексико-семантичним способами і мотивуються власними географічними назвами. Серед мотиваційних різновидів командонімів переважають локативні, посесивні, ідеологічні та символічні назви футбольних команд.

Ключові слова: власна назва футбольної команди, командонім, семантика твірної основи, спосіб словотворення, мотивація назви.

 

В статье анализируются имена собственные футбольных команд высших лиг Белоруссии, России и Украины. Основное внимание обращается на семантику образующих основ, способ образования и мотивацию онимов. Установлено, что командонимы в основном образуются морфологическим и лексико-семантическим способами и мотивируются собственными географическими именами. Среди мотивационных разновидностей командонимов преобладают локативные, посессивные, идеологические и символические названия футбольных команд.

Ключевые слова: имя собственное футбольной команды, командоним, семантика образующей основы, способ словообразования, мотивация названия.

 

The article analyzes proper names of football teams Premier league in Belarus, Russia and Ukraine. The main attention is paid to the semantics of generator basics way of creation and motivation of onyms. It was determined that komandonyms mainly formed by morphological and lexicalsemantic ways and are motivated by their own geographical names. Among the motivational types of komandonyms dominate locative, possessive, ideological and symbolic names of football teams. Keywords: proper names of football team, komandonym, the semantics of generator basics, method of word formation, names motivation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лєсовець Н.М. Ергонімія м. Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 – укр. мова / Н.М. Лєсовець. – Луганськ, 2007. – 295 с.

Суперанская А.В. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1973. – 366 с.

Торчинський М.М. Українська ономастика: навчальний посібник / М.М. Торчинський. – К. : Міленіум, 2010. – 268 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.