ФІТОНІМИ В ХУДОЖНЬО-ПОЕТИЧНОМУ НАПОВНЕННІ БОРИСА ОЛІЙНИКА

О. В. Діброва

Анотація


Статтю присвячено аналізу фітонімів, які беруть участь у формуванні словесно-поетичних образів. Виокремлено символічне значення фітонімів, досліджено специфіку їх образно-визначальних особливостей функціонування в поетичних текстах Бориса Олійника, проаналізовано лінгвокогнітивні механізми актуалізації словесно-поетичних образів, що мають в своїй основі архетипну рослинну семантику. Виявлено специфічні риси метафор Бориса Олійника.

Ключові слова: метафора, фітонім, семантика, мовна картина світу.

 

Статья посвящена анализу фитонимов, принимающих участие в формировании словесно-поэтических образов. Выделено символическое значение фитонимов, исследована специфика их образно определяющих особенностей функционирования в поэтических текстах Бориса Олийныка, проанализированы лингвокогнитивные механизмы актуализации словесно-поэтических образов, имеющих в своей основе архетипную растительную семантику. Выявлены специфические черты метафор Бориса Олийныка.

Ключевые слова: метафора, фитоним, семантика, языковая картина мира.

 

The article is devoted to the analysis of phytonyms which take part in formation of verbal and poetic images. Symbolical value of phytonyms is marked out, their specifics of figurative defining features functioning in Boris Oliynyk’s poetic texts is investigated, linguo-cognitive mechanisms of verbal and poetic images updating which have archetypical plant semantics in the basis are analyzed. The peculiar features of Boris Oliynyk’s metaphors are revealed.

Keywords: metaphor, phytonym, semantics, language picture of the world.


Повний текст:

PDF

Посилання


Олійник Б.І. Вибрані твори: У 6т. – К.: ПТФ «Просвіта», 2007 – Т.1: За четвертою хатою. – С. 128.

Олійник Б.І. Вибрані твори: У 6т. – К.: ПТФ «Просвіта», 2007– Т.2: Камінь з душі. – С. 223.

Олійник Б.І. Вибрані твори: У 6 т. – К.: ПТФ «Просвіта», 2007–Т.3: Вирок. – С. 256.

Олійник Б.І. Вибрані твори: У 6т. – К.: ПТФ «Просвіта», 2007–Т.4: Сива ластівка. – С. 96.

Олійник Б.І. Вибрані твори: У 6т. – К.:ПТФ «Просвіта», 2007–Т.5: Поеми. – С. 192.

Олійник Б.І. Вибрані твори: У 6т. – К.: ПТФ «Просвіта», 2007–Т.6: Поеми. – С. 224.

Панасенко Н.І. Когнітивний ракурс семантики фітонімів у романських, германських і слов’янських мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Зб. наук. праць. Вип. 5. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 134-142.

Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1978. – С. 200.

Подолян І.Е. Дослідження мовної картини світу на матеріалі вербальних асоціацій // Зб. ст. за доповідями Міжнародної наукової конференції «Проблеми зіставної семантики». – К.: Київ. держ. лінгв. Ун-т. – 1999. – С. 357–361.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.