ФРАЗЕОЛОГІЯ МОВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ І СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Н. Д. Коловоротна

Анотація


Стаття присвячена детальному опису українських фразеологізмів на позначення мовчання. Розглядаються ФО, що вербалізують як мовчання-симптом, так і мовчаннязнак (міжособистісне і світське). З’ясовується специфіка слів-символів, встановлюється їх фразеотворча активність.

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця (ФО), символ, мовчання.

 

Статья посвячена детальному описанию украинских фразеологизмов, обозначающих молчание. Рассматриваются ФЕ, вербализирующие как молчание-симптом, так и молчание-знак (межличностное и светское). Определяется специфіка слов-символов, устанавливается их фразеобразовательная активность.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица (ФЕ), символ, молчание.

 

This paper is devoted to a detailed description of the Ukrainian phraseological units to indicate silence. Phraseological units are considered as the means to verbalize both silent-symptom and silence-sign (interpersonal and social). The peculiarities of the symbolic words are explained, their phrase activity is characterized.

Keywords: phraseological unit (PhU), symbol, silence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Апресян Ю .Д. Образ человека по данным языка: Попытка системного описания / Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 1995. – №1. – С. 37–67.

Венжинович Н. Концептуальна й семантична репрезентація стійких словосполучень в українській мові / Наталія Венжинович //Українська мова. – 2008. – 31. – С. 117-124.

Воркачев С.Г. Концепт ‘оскорбление’ и его этимологическая память // Воркачев С.Г., Кусов Г.В. / Теоретическая и прикладная лингвистика. Язык и социальная среда. – Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. – Вып. 2. – С. 90-102.

Красавский Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: [монография] / Красавский Н.А. – М.: Гнозис, 2008. – 374 с.

Крысенко Т. «Говорить» в образной языковой картине мира / Т. Крысенко / Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Вип. 3. – Харків, 2000. – С. 16-22.

Левченко О. Українсько-російсько-білоруський-болгарсько-польський словник порівнянь / Олена Левченко. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 748 с.

Петриченко О. Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми «вода» / Оксана Петриченко // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Вип. 34. – Ч.ІІ. – 2004. – С. 337-344.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія. – К.- Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.

Словник фразеологізмів української мови / уклад.: В.М. Білоноженко та ін. – К.: Наукова думка, 2008. – 1104 с. – (словники України).

Урысон Е.В. Фундаментальные способности человека и наивная «анатомия» / Е.В.Урысон // Вопросы языкознания. – 1995. – №3. – С. 3-16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.