УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТАМИ-СОМАТИЗМАМИ ЯК ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ТАНАТОЛОГІЧНОЇ СЕМАНТИКИ

О. В. Омельяенко

Анотація


Стаття присвячена детальному опису українських танатологічних фразеологізмів зі словами-соматизмами, з’ясуванню специфіки їхньої мотивації, установленню фразеотворчої активності компонентів-соматизмів.

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця (ФО), соматизм, семантика.

 

Статья посвящена детальному описанию украинских танатологических фразеологизмов со словами-соматизмами, определению специфики их мотивации, установлению фразеобразовательной активности компонентов-соматизмов.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица (ФЕ), компонентсоматизм, семантика.

 

The article is devoted to the detailed analysis of the Ukrainian tanatological phraseological units with words-somatisms and establishment of components-somatisms phraseocreating activity.

Keywords: phraseological unit (PhU), component-somatism, semantics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авалиани Ю. Ю . К семантической структуре фразеологических единиц / Ю. Ю. Авалиани, А. М. Эмирова // Вопросы фразеологии : [труды Самаркандского гос. ун-та]. – Самарканд, 1971. – Вып. 27. – С. 29–34.

Важеніна О., Куцева А. Фразеологізми з соматичним компонентом: семантичний та етнокультурологічний аспекти / О. Важеніна, А. Куцева // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 28. – Донецьк: Укр. культуролог. центр, Східний вид. дім, 2010. – С. 23‑33.

Вайнтрауб Р. М. Опыт сопоставления соматической фразеологии в славянских языках / Р. М. Вайнтрауб // Труды Самарканд. ун-та. Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1975. – Вып. 288. – № 9. – С. 45–58.

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В. В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М. : Наука, 1977. – С. 140‑161.

Гомілко О. Є. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі / О. Є. Гомілко. – К. : Наук. думка. – 2001. – 340 с.

Жуков В. П. Фразеологизм и слово : автореф. дис. на соиск. степени докт. филол. наук / В.П.Жуков. – Л., 1967. – 55 с.

Коваленко Н. Моделювання фразеологізмів із соматизмом «язик» (на матеріалі українських говірок) / Н. Коваленко // Мовознавчі студії. Випуск 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (за матеріалами Всеукр. наук. конф. на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / Упоряд. : К. Іваночко, О. Кушлик, П. Мацьків, М. Стецик, М. Яким, Я. Яремко, Л. Баранська. – Дрогобич : Просвіт, 2010. – С. 187–191.

Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект : [моногр.] / О. П. Левченко. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 с.

Малиновский Е.А. Формирование русской фразеологии / Е. А. Малиновский. – Самарканд, 1999. – С. 16–24.

Селіванова О. О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) / О. О. Селіванова. – К. ; Черкаси : Брама, 2004. – 376 с.

Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 216 с.

Скоробагатько Н. О. Фразеологічна соматика в дзеркалі архетипних уявлень людини / Н. О. Скоробогатько // Лінгвістика : [зб. наук. праць]. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – № 1 (13). – С. 154–159.

Стрілець Н. Я. Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / Н. Я. Стрілець. – К., 2003. – 17 с.

Шевелюк В. А. Соматичний компонент як основа утворення вторинно-образного значення фразеологізмів в іспанській та українській мовах / В. А. Шевелюк // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.]. – Вип. 6. – К. : Вид. центр КНЛУ. – 2003. – 474 с. – С. 236–241.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.