ЛЕКСИКА ЕПІСТОЛЯРІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ

Н. В. Таванець

Анотація


У статті здійснено комплексний аналіз лексико-семантичної системи української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ століття на матеріалі листування В. Леонтовича, Є. Чикаленка та Ф. Матушевського. Розглянуто семантичну деривацію, зокрема метафоризацію та метонімізацію різних частин мови. Приділено увагу формуванню нових значень слів унаслідок термінологізації та детермінологізації лексики.

Ключові слова: епістолярія, семантичний неологізм, метафоризація, метонімізація, термінологізація, детермінологізація.

 

В статье осуществлен комплексный анализ лексико-семантической системы украинского литературного языка конца XIX – начала ХХ века на материале переписки В. Леонтовича, Е. Чикаленко и Ф. Матушевского. Рассмотрено семантическое словообразование, в частности метафоризацию и метонимизацию разных частей речи. Уделено внимание формированию новых значений слов вследствие терминологизации и детерминологизации лексики.

Ключевые слова: эпистолярий, семантический неологизм, метафоризация, метонимизация, терминологизация, детерминологизация.

 

The article presents a comprehensive analysis of the most typical changes in lexical-semantic system of Ukrainian language of late XIX – early XX century, based on correspondence by V. Leontovich, E. Chykalenko, F. Matushevskiy. We examined the semantic derivation, including metaphor and metonymy of the different parts of speech. We paid attention to the formation of new meanings of words due to terminologization and determinologization.

Keywords: epistolary, semantic neologism, metaphor, metonymy, terminologization, determinologization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Зализняк А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект «Каталога семантических переходов» / А. Зализняк // Вопросы языкознания. – 2001. – № 2. – С. 13–25.

Левицкий В. Семантическая деривация: универсальность или специфичность? // Теоретические аспкты деривации: Межвуз. сб. науч. тр. – Пермь. – 1982. – С. 53–62.

Леонтович В. Зібрання творів: У 4 т. / Упорядник О. Леонтович. – К., 2004–2006. Т. 4. Доповідь. Статті (1901–1930). Літературні спостереження (1928–1933). Листи (1893–1927). – К., 2006. – 480 с.

Мазурик Д. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-ті роки ХХ ст.): автореф. дис. … канд. філол. наук / Д. Мазурик. – Львів. – 2002. – 21 с.

Миронець Н. Листи Федора Матушевського до Євгена Чикаленка (1917 рік) / Надія Миронець // Український археографічний щорічник. – К., 2006. – Т. 13–14. – Вип. 10–11. – С. 640–675.

Муромцева О. Головні процеси в розвитку лексичного складу української літературної мови другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Мовознавство. 1983. – № 6. – С. 18–25.

Муромцева О. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Муромцева. – Харків: Вища школа, 1985. – 152 с.

Никитевич В. Основи номинативной деривации / В. Никитевич. – Минск: Вышэйшая школа. – 1985 – 155 с.

Семантичні неологізми як результат семантичної деривації / Ж.В. Колоїз // Вісник ХНУ: Серія: Філологія. – Харків, 2005. – № 659. – Вип. 44. – С. 6–11.

Словарь української мови / за ред. Б. Грінченка: в 4 Т.; фотопередрук. – К.: Лексикон, 1996.

Українська мова: енциклопедія / [В.М. Русанівський (голова ред. кол.)]; НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови – 2 вид., випр. і доп. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

Франко І. Твори: В 20-ти т. К., 1955, Т. 17. – С. 343–345.

Хванько А. (Кримський). Наша язикова скрута і спроби зарадити лихові // Зоря, 1891, Ч. 24. – С. 472–476.

Чикаленко Є., Стебницький П. Листування. 1901 – 1922 роки / Упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко. Вступ. ст. Н. Миронець, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2008. – 628 с.

Чикаленко Є. Листування. 1902 –1929 роки / Є. Чикаленко, В. Винниченко / Упор. та вступ. ст. Н. Миронець. – К.: Темпора, 2010. – 448 с.

Якобчук С. Листування Ф.П. Матушевського з М.С. Грушевським як історичне джерело / С.О. Якобчук // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2009. – Вип. 13. – С. 368–381.

Якобчук С. Листування Ф.П. Матушевського до С.О. Єфремова (1901–1917 рр.) як джерело дослідження громадського і культурного життя України початку ХХ століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 20. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2010. – С. 217–239.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.