СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА СПЕЦИФІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

О. І. Байдюк

Анотація


У статті з’ясовано типологію та специфіку функціонування складно підрядних речень у поетичному мовленні А.Ю. Кримського, визначено основні засоби вираження синтаксичного зв’язку і смислових відношень між частинами речень, установлено продуктивність та експресивно семантичне значення наявних видів досліджуваних конструкцій.

Ключові слова: складнопідрядне речення, головна і підрядна частини речення, сполучники підрядності, сполучні слова.

 

В статье раскрыта типология и специфика функционирования сложноподчиненных предложений в поэтической речи А.Ю. Крымского, определены средства выражения синтаксической связи и смысловых отношений между частями сложных предложений, исследована продуктивность имеющихся видов сложных предложений.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, главная и зависимая части предложения, союзы подчиненности, соединительные слова.

 

There is research of typology and structure of complex sentence in the poetries of A. Krymski in the article. We describe the different looks of linguists, which pertains to the complex sentence, parsed different kinds of complex sentences, investigate semantics of sentences, structure of sentences and means of syntactic connection between parts of complex sentence.

Keywords: complex sentences, conjunctions, main part of sentence, subordinate part of sentence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Волошук. В.І. Лінгвостильові особливості ідіолекту З. Ленца в малих епічних жанрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. : 10.02.04 «Германські мови» / В.І. Волошук. – Львів, 2004. – 22 с.

Городенська К.Г. Сполучники української літературної мови / К.Г. Городенська. – К. : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2010. – 208 с.

Дудик П.С. Синтаксис української мови : підручник / П. С. Дудик, Л.В. Прокопчук. – К. : Академія, 2010. – 384 с.

Кримський А.Ю. Твори в п’яти томах / [упоряд І.О. Лучник, А.М. Полотай, К.М. Секарєва]. – К. : Наукова думка, 1972. – Т. 1. – 629 с.

Морозова Н.В. Структура та семантика складного речення в ідіостилі Євгена Гуцала (на матеріалі художньої прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. : 10.02.01 «Українська мова» / Н.В. Морозова. – К., 2006. – 23 с.

Ричагівська Ю .Є. Структурно-семантичні параметри складного речення в поетичному мовленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. : 10.02.01 «Українська мова» / Ю.Є. Ричагівська. – Луцьк, 2009. – 20 с.

Слинько І.І. Синтаксис сучасної української літературної мови: Проблемні питання: [навч. посібник] / І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : підручник / К.Ф. Шульжук. – К. : Академія, 2004. – 408 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.