ПРІЗВИЩА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ З ПАТРОНІМНИМИ ФОРМАНТАМИ -енк-о, -евич/-ович, -ич

О. М. Фандуль

Анотація


Стаття присвячена дослідженню українських прізвищ Центральної Хмельниччини, оформлених патронімними формантами. Здійснено семантичний аналіз досліджуваних прізвищ. З’ясовано структурні особливості твірних основ антропонімів зазначеного регіону. Представлено кількісний аналіз цих прізвищ.

Ключові слова: антропонім, апелятив, прізвище, суфікс.

 

Статья посвящена исследованию украинских фамилий Центральной Хмельниччины, оформленных патронимическими суффиксами. Сделан семантический анализ исследуемых фамилий. Определены структурные особенности производящих основ антропонимов указанного региона. Осуществлен количественный анализ данных фамилий.

Ключевые слова: антропоним, апеллятив, фамилия, суффикс.

 

This article is devoted to the investigation of Ukrainian surnames of Central Khmelnytchyna formed with patronymic suffixes. Semantic analysis of the studied families is presented. Structural features of anthroponyms’ making basis of this region are found. The quantitative analysis of the surnames is carried out.

Keywords: anthroponym, appellative, surname, suffix.


Повний текст:

PDF

Посилання


Железняк И.М. Очерк сербохорватского антропонимического словообразования (суффиксальная система сербохорватской антропонимии XII – XV в.) / И.М. Желязняк. – К. : Наукова думка, 1969. – 130 с.

Кравченко Л.О. Прізвища Лубенщини / Л.О. Кравченко. – К. : Факт, 2004. – 197 с.

Купчинський О.А. Найдавніші слов’янські топоніми України як джерело історико-географічних досліджень. Географічні назви на -ичі / О.А. Купчинський. – К., 1981. – 280 с.

Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища / Л.Т. Масенко. – К. : Знання, 1990. – 48 с.

Пахомова С.М. Доля українських патронімів на –ич / С.М. Пахомова // Актуальні питання антропоніміки / відп. ред. І.В. Єфименко. – К. : Академперіодика, 2005. – С. 174–186.

Редько Ю .К. Основні словотворчі типи сучасних українських прізвищ у порівнянні з іншими слов’янськими / Ю.К. Редько // Філологічний збірник. – К., 1958. – С. 112–129.

Редько Ю .К. Сучасні українські прізвища / Ю.К. Редько. – К., 1966. – 214 с.

Сімович В. Як налаголошувати наші прізвища на –енко / В. Сімович // Onomastica. Мовознавчі статті (антропонімія). – Вінніпег, 1967. – № 4.

Ткаченко О.Б. Українські прізвища з суфіксом -енко та споріднені утворення (питання походження) / О.Б. Ткаченко // Слов’янське мовознавство. – К., 1958. – С. 38–53.

Худаш М.Л. З історії української антропонімії / М.Л. Худаш. – К., 1977. – 236 с.

Худаш М. До питання генези українського антропонімного форманта -енко / М. Худаш, І. Фаріон // Слов’янська ономастика / відпов. ред. С.М. Медвідь. – Ужгород, 1998. – С. 212–219.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.