Лексика волинсько-поліської говірки в романі Володимира Лиса «Століття Якова»

А. Ю. Яворський

Анотація


У тексті роману Володимира Лиса «Століття Якова» проаналізовано лексичні особливості волинсько-поліської говірки. Використані письменником поліські лексеми систематизовано і прокоментовано з погляду походження. Установлено, що значну групу складають запозичення переважно з польської та російської мов. З’ясовано специфіку використання письменником діалектних елементів та функції діалектизмів у художній мові роману.

Ключові слова: діалект, волинсько-поліська говірка, діалектизм, лексичний діалектизм, семантичний діалектизм, запозичення.

 

В тексте романа Владимира Лиса «Столетие Якова» проанализированы лексические особенности волынско-полесского говора. Использованные писателем полесские лексемы систематизированы и прокомментированы с точки зрения происхождения. Установлено, что большую группу составляют заимствования, преимущественно из польского и русского языков. Выяснены специфика использования писателем диалектных элементов и функции диалектизмов в художественном языке романа.

Ключевые слова: диалект, волынско-полесский говор, диалектизм, лексический диалектизм, семантический диалектизм, заимствования.

 

Lexical peculiarities of Volynian-Polissyan patois in the text of Volodymyr Lys’s novel “Jacob’s Century” are analyzed. Polissian lexemes used by writer are systematized and commented in terms of their origin. The researcher reveals significant group of borrowings, mostly from Polish and Russian languages. The specificity of use of the Volynian-Polissyan patois elements by the author and the function of the dialectal words in the novel’s artistic language are indicated.

Keywords: dialect, Volynian-Polissyan patois, dialecticism, lexical dialecticism, semantic dialecticism, borrowing.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок: у двох томах / Григорій Львович Аркушин. – Т. 1. – Луцьк: Вежа, 2000. – XXIV + 354 c.

Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок : у двох томах / Григорій Львович Аркушин. – Т. 2. – Луцьк: Вежа, 2000. – 458 с.

Етимологічний словник української мови : у семи томах / За ред. О.С. Мельничука. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1982. – 631 с.

Етимологічний словник української мови: у семи томах / За ред. О.С. Мельничука. – Т. 2. – К.: Наукова думка, 1985. – 570 с.

Етимологічний словник української мови: у семи томах / За ред. О.С. Мельничука. – Т. 3. – К.: Наукова думка, 1989. – 552 с.

Етимологічний словник української мови: у семи томах / За ред. О.С. Мельничука. – Т. 5. – К.: Наукова думка, 2006. – 703 с.

Етимологічний словник української мови : у семи томах / За ред. О.С. Мельничука. – Т. 6. – К.: Наукова думка, 2012. – 566 с.

Желеховский Є. Малоруско-німецкий словар / Євгений Желеховский. – Т. 1. – Львів, 1886. – 589 с.

Желеховский Є. Малоруско-німецкий словар / Євгений Желеховский, Софрон Недільский. – Т. 2. – Львів, 1886. – 1117 с.

Корзонюк М.М. Матеріали до словника західноволинських говірок / М.М. Корзонюк // Українська діалектна лексика : збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 62–267.

Лексика Полесья: материалы для полесского диалектного словаря / отв. ред. Н.И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – 472 с.

Лис В.С. Століття Якова: роман / Володимир Савович Лис; передм. О. Забужко. – Х. : Кн. клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010. – 240 с.

Тураўскі слоўнік: ў пяці тамах / склад. А.А. Крывіцкі і ін. – Т. 1. – Мінск: Навука і тэхніка, 1982. – 254 с.

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. – Т. 7 / рэд. В.У. Мартынаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1991. – 315 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.