ЛІНГВІСТИЧНА ШКОЛА ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА С. І. ДОРОШЕНКА

Н. М. Чернушенко

Анотація


Стаття присвячена 95-літньому ювілею доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), містить інформацію про лінгвістичну школу видатного педагога та філолога, зокрема окреслено основні напрямки дослідницької діяльності С. І. Дорошенка та його учнів в царині національного мовознавства та лінгводидактики кін. ХХ – поч. ХХІ століття. У роботі подано огляд дисертаційних досліджень аспірантів видатного мовознавця, де коротко репрезентовано основні напрацювання в галузях лінгвістики та лінгводидактики. Сергій Іванович – видатний учений-україніст, який понад 65 років свого життя присвятив науково-педагогічній діяльності у вищій школі. Його праці із сучасної української мови і культури та методики її викладання відомі в усій Україні й за її межами. Його наукові учні й послідовники працюють у різних регіонах України, Європи, США. Своєю невтомною працею, життєлюбством, доброю вдачею наш Учитель зігрівав серця всім, хто з ним спілкувався, щедро віддавав свої знання колегам і студентам, відкривав золоту браму в дивовижний світ мовознавства. Він завжди випромінював позитивний заряд, іскорки гумору, перлинки мовних скарбів.

Ключові слова: лінгвістична школа, Дорошенко, учитель, наставник, мовознавство, стилістика, граматика, синтаксис, складні речення, безсполучникові складні речення, предикативні одиниці, методика викладання філологічних дисциплін.

 

The article is dedicated to the 95th anniversary of doctor of philological sciences, professor, honored scientist and technician of Ukraine, Sergiy Doroshenko (Kharkiv State Pedagogic University named after Grygoriy Skovoroda), contains the information about linguistic school of the prominent teacher and philologist, the main points of his and his students’ research in the field of linguistics and linguodidactics at the end of ХХ – beginning of ХХІ century. The paper gives an overview of the dissertation researches of post-graduate students of the outstanding linguist, where the main findings in the branches of linguistics and linguodidactics are briefly represented..Sergiy Ivanovich is a prominent Ukrainian scholar, who has dedicated more than 65 years of his life to scientific and pedagogical activity at high school. His works on contemporary Ukrainian language, culture and teaching methods are well-known across Ukraine and abroad. His scientific students and followers work in different regions of Ukraine, Europe, and the USA. Through his tireless work, love to life, good temper our Teacher warmed the hearts of all who talked to him, generously gave his knowledge to colleagues and students, opened the golden gate into the wonderful world of linguistics. He has always radiated a positive charge, sparkles of humor, and pearls of language treasures.

Key words: linguistic school, Doroshenko, teacher, mentor, linguistics, stylistics, grammar, syntax, complex sentences, conjunctionless complex sentences, predicative units, philological disciplines teaching methods.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеюк М. И. Предикативные наименования лиц в современном украинском языке: автореф. дисс. … канд. филол. наук: спец. 10.02.02. «украинский язык». Харьков: ХГУ, 1988. 23 с.

Барабаш Ю. Г. Стильова диференціація складних речень із часовим відношенням: : автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХНПУ, 2010. 20 с.

Беценко Т. П. Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень у поезіях шістдесятників: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХДПУ, 1999. 20 с.

Бєляєва Т. В. Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях: автореф. дис. … канд. фі-лол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХДПУ, 2004. 20 с.

Ващенко О. І. Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові: автореф. дис. …канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХДПУ, 2005. 20 с.

Гамова А. И. Синтаксическое выражение цели в современном украинском литературном языке: автореф. дисс. … канд. филол. наук: спец.10.02.02. «украинский язык». Харьков: ХГУ, 1989. 24 с.

Глотова О. В. Функціонально-синтаксичний аналіз категорії причиновості в сучасній українській літературній мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.02. «українська мова». Харків: ХДПУ, 1994. 16 с.

Загревський Є. І. Безсполучникові складні речення з пояснювальним компонентом у сучасній українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХДПУ, 1999. 20 с.

Карпенко Н. О. Структура, семантика і функції неподільних дієслівно-іменникових сполук у сучасній українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХНПУ, 2009. 20 с.

Книшенко Н. П. Українська дорожно-будівельна термінологія: структура і семантичні відношення: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХНПУ, 2013. 20 с.

Кринська Н. В. Семантико-синтаксична категорія наслідку в складному реченні у книжних стилях сучасної української мови: Автореф.дис. … канд. філол. наук: спец.: 10.02.01. «українська мова». Харків: ХДПУ, 2001. 16 с.

Лисак Л. К. Синтаксико-стилістичні функції речень з дієприслівником у стилях сучасної української мови: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХНПУ, 2007. 20 с.

Марцин С. О. Нові явища у функціонально-стильовій диференціації безсполучникових складних речень в українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХНПУ, 2007. 20 с.

Мясоєдова С. В. Категорія спонукання і її вираження в непрямих висловленнях сучасної української мови: автореф. …канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХДПУ, 2001. 19 с.

Олійник С. П. Осмислене письмо за зразком як засіб формування правописних навичок у першокласників: автореф. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Харків: ХДПУ, 1995. 24 с.

Степул О. Л. Безсполучникові складні речення із значенням зіставності і протиставності в українській мові: автореф. дис. …канд. філол. наук: спец. 10.02.02. «українська мова». Харків: ХДПУ, 1992. 20 с.

Тєлєжкіна О. О. Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. «українська мова». Харків: ХДПУ, 2002. 18 с.

Черновол-Ткаченко Р. І. Формування орфографічної грамотності з української мови в російськомовних першокласників: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Харків: ХДПУ, 1995. 24 с.

Чернушенко Н. М. Безсполучникові умовно-наслідкові речення в функціонально-синтаксичному аспекті: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.02. «українська мова». Харків: ХДПУ, 1995. 29 с.

REFERENCES

Alekseyuk, M. I. (1988). Predikativnyie naimenovaniya lits v sovremennom ukrains-kom yazyike [Predictive names of persons in modern Ukrainein language] Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDU [in Ukrainian].

Barabash, Yu. G. (2010). Stilova diferentsiatsiya skladnih rechen iz chasovim vidnoshennyam [Stylistic differentiation of complex sentences with time relation] . Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Betsenko, T. P. (1999). Struktura i poetichni funktsiyi atributivnih slovospoluchen u poeziyah shistdesyatnikiv [Structure and poetic functions of attribute phrasesin poetry of the sixties] Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Belyaeva, T. V. (2004). Variantnist i sinonimiya v umovno-naslidkovih skladnih rechennyah: [Variance and synonymy in conditional-consequential complex regressions] Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Vaschenko, O. I. (2005). Valentna i nevalentna spoluchuvanist vidprikmetnikovih imennikiv u suchasniy ukrayinskiy movi [ Valence and nonvalent connectivity from the exemplarynouns in modern Ukrainian]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Gamova, A. I. (1989). Sintaksicheskoe vyirazheniye tseli v sovremennom ukrainskom literaturnom yazyike [Syntactic expression of the goal in the modern Ukrainian literary language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDU [in Ukrainian].

Glotova, O. V. (1994). Funktsionalnosintaksichniy analiz kategoriyi prichinovosti v suchasniy ukrayinskiy lIteraturniy movi [Functional-syntactic analysis of the causality category in modern Ukrainian literary language] Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Zagrevskiy, E. I. (1999). Bezspoluchnikovi skladni rechennya z poyasnyuvalnim komponentom u suchasniy ukrayinskiy movi [Uncompromising complex sentences with an explanatory component in the modern Ukrainian language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian]

Karpenko, N. O. (2009). Struktura, semantika i funktsiyi nepodilnih dieslivno-imennikovih spoluk u suchasniy ukrayinskiy movi [Structure, semantics and functions of indivisible verbally-nouns in modern Ukrainian]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Knishenko, N. P. (2013). Ukrayinska dorozhno-budivelna terminologiya: struktura i semantichni vidnoshennya [Ukrainian road-building terminology: structure and semantic relation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Krinska, N. V. (2001). Semantiko-sintaksichna kategoriya naslidku v skladnomu rechenni u knizhnih stilyah suchasnoyi ukrayinskoyi movi: spets [Semantic-syntactic succession category in a complex sentence in the book styles of modern Ukrainian language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Lisak, L. K. (2007). Sintaksiko-stiiIstichni funktsiyi rechen z dieprislivnikom u stilyah suchasnoyi ukrayinskoyi movi [Syntactic-stylistic functions of sentences with an adverb in the styles of modern Ukrainian]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNPU [in Ukrainian].

Martsin, S. O. (2007). Novi yavischa u funktsionalno-stiloviy diferentsiatsiyi bezspoluchnikovih skladnih rechen v ukrayinskiy movi: nauk [New phenomena in the functional-style differentiation of uncompromising complex sentences in the Ukrainian language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNPU [in Ukrainian].

Myasoedova, S. V. (2001). Kategoriya sponukannya i yiyi virazhennya v nepryamih vislovlennyah suchasnoyi ukrayinskoyi movi [Category of motivation and its expression in the indirect expressions of modern Ukrainian language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Oliynik, S. P. (1995). Osmislene pismo za zrazkom yak zasib formuvannya pravopisnih navichok u pershoklasnikiv [A meaningful letter on the model as a means of forming spelling skills in first-graders]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Stepul, O. L. (1992). Bezspoluchnikovi skladni rechennya iz znachennyam zistavnosti i protistavnosti v ukrayinskiy movi [Uncompromising complex sentences with the meaning of comparability and contrast in the Ukrainian language]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Telezhkina, O. O. (2002). Bezspoluchnikovi skladni rechennya z komponentom obgruntuvannya [Uncompromising complex sentences with a justification component]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].

Chernovol-Tkachenko, R. I. (1995). Formuvannya orfogra-fIchnoyi gramotnosti z ukrayinskoyi movi v rosiyskomovnih pershoklasnikiv [Formation of spelling literacy from the Ukrainian language in Russian-speaking first-graders]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.