РОЗВИТОК ІДЕЙ С. ДОРОШЕНКА ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ГРАМАТИКИ ОЦІНКИ. ІНФІНІТИВ В АСПЕКТІ ЛІНГВОАКСІОЛОГІЇ

О. В. Халіман

Анотація


У статті проаналізовано особливості функціювання інфінітивних дієслівних форм з використанням ідей граматичної стилістики української мови С. Дорошенка (на матеріалі посібника «Граматична стилістика української мови»). Описано механізм моделювання граматичної ігреми для вираження оцінки з участю досліджуваних форм (модель «Сидіти!»).

Ключові слова: граматична стилістика, інфінітив, ігрема, оцінка, українська мова.

 

Infinitive in the Aspect of linguistic Axiology. The analysis of the functional features of grammatical units allows linguists to focus on their pragmatic significance in the communicative process. Grammatical units as the means of appreciation expressing require multipurpose research, which demands the continuation of the problem development and determines the actuality of the study. The aim of this research is to analyze the peculiarities of infinitive verbal forms functioning with using the ideas of the grammatical stylistics of the Ukrainian language by S. Doroshenko (on the material of the manual «Grammatical stylistics of the Ukrainian language» (Doroshenko, 1985)); to describe the mechanisms of grammatical ludism for the appreciation expressing with infinitive forms. The article describes the process of grammatical ludism modeling (a unit that is formed by purposeful violations of grammatical norms, restrictions for achieving communicative-pragmatic goals) with the infinitive forms (the model «Сидіти!»). Infinitive verbal forms which are used in the imperative meaning instead of personal forms, metaphorically, function as the means of negative expression. The definition of an action not according to the norms, but to the categorical demand of the subject indicates his/her dismissive, ignorant, negative attitude towards the addressee. The usage of such language means determines the connection between the semantics of politeness and the semantics of estimation which allows to model the corresponding pragmatic meaning in a peculiar way. As such forms in the official language are typical in the documents and do not express the negative meaning, their usage can cause communicative deviations between the speaker and addressee through unequal perception of simulated pragmatic meanings. In particular the addressee may understand the motivation as negative through the appropriate experience of using the infinitive forms in the situation when the speaker does not want to express the specific estimation.

Key words: grammar stylistic, infinitive, ludism, estimation, Ukrainian language.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богданова Л. И. Шкала императивности в русском языке Сборник тезисов Международного научного симпозиума «Русская грамматика 4.0» (Москва, 13–15 апреля 2016 года). Москва, 2016. С. 178–180.

Бортун К. О. Імперативність і категоричність у структурі висловлення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2016. № 20. Т. 1. С. 14–16.

Брутян Л. Г. От грамматики русского языка к русской языковой личности Сборник тезисов Международного научного симпозиума «Русская грамматика 4.0» (Москва, 13–15 апреля 2016 года). Москва, 2016. С. 72–77.

Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. Москва, 1972. 606 с.

Вихованець І., Городенська К. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови. Київ, 2004. 400 с.

Голуб И. Б. Стилистика русского язика. Москва, 2003. 448 с.

Дорошенко С. І. Граматична стилістика української мови. Київ, 1985. 200 с.

Карасик В. И. Язык социального статуса человека. Москва, 1992. 330 с.

Кожина М. Н., Дускаева Л. Р., Салимовский В. А. Стилистика русского языка: учебник. 4-е изд., стереотип. Москва, 2008. 464 с.

Космеда Т. А., Халіман О. В. «Граматика оцінки» як актуальна проблема сучасного мовознавства Лінгвістичні студії. Донецьк, 2011. Вип. 22. C. 36–40.

Лисиченко Л. А. Пам’яті професора Сергія Івановича Дорошенка Лінгвістичні дослідження. 2018. Вип. 49. С. 3–4.

Нарушевич-Васильєва О. В. Категорія спонукальності у прагматичному аспекті : автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2002 20 с.

Норман Б. Ю. Грамматика каноническая, реальная и потенциальная Język i metoda: publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Filologicznego / red. D. Szumska. Kraków, 2015. С. 91–104.

Норман Б. Ю. Какая новая русская грамматика нам нужна? Сборник тезисов Международного научного симпозиума «Русская грамматика 4.0» (Москва, 13–15 апреля 2016 года). Москва, 2016. С. 30–32.

Осетров И. Г. Структурные разновидности простого предложения с модальным значением долженствования: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. Москва, 1984. 198 с.

Оцінка і комунікація : посіб. для студентів і аспірантів / укл. Г. І. Приходько. Вінниця, 2013. 168 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: підручник. 3-тє вид., перероб. і доповн. Тернопіль, 2000. 248 с.

Русская граматика: в 2 т. /под. ред. Н. Б. Шведовой. Москва, 1982. Т. 2.: Синтаксис. 720 с.

Стилістика української мови: навчально-методичний посібник /упорядники: А. С. Попович, Л. М. Марчук; за ред. А. С. Попович. Кам’янець-Подільський, 2017. 172 с.

Федорова Т. В. Семантика вежливости и средства ее выражения : автореф. дисс. … канд. филол. наук. 10.02.01. Калининград, 2004. 18 с.

Халіман О. В. Морфологічні засоби вираження оцінки в сучасній українській мові: рід і число : дис. … канд. філ. наук: 10.02.01. Харків, 2010. 280 с.

Чумакова Т. В. Синонимия инфинитивных предложений с модальной семантикой долженствования Вестник Южно-Уральского профессионального института. 2013. 3 (12). С. 114–123.

Шевцова Л. С. Інфінітивні речення та їх синонімічні паралелі Україністика на порозі нового століття і тисячоліття. Оломоуць, 2001. С. 56–59.

REFERENCES

Bogdanova, L. I. (2016). Shkala imperativnosti v russkom yazyke [The scale of imperative in the Russian language]. Sbornik tezisov Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Russkaya grammatika 4.0» – Abstracts of the International Scientific Symposium «Russian Grammar 4.0». (рр. 178–180). Moskva: FGBOU VO «Gos. IRYa im. A.S. Pushkina» [in Russian].

Bortun, K. O. (2016). Imperatyvnist i katehorychnist u strukturi vyslovlennia [Imperative and categorical in the structure of the statement]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Filolohiia» – Scientific Herald of the International Humanitarian University. Series «Philology», 20, 14–16 [in Ukrainian].

Brutyan, L. G. (2016) Ot grammatiki russkogo yazyka k russkoj yazykovoj lichnosti [From the grammar of the Russian language to the Russian language personality] Sbornik tezisov Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Russkaya grammatika 4.0» – Abstracts of the International Scientific Symposium «Russian Grammar 4.0». (рр. 72–77). Moskva: FGBOU VO «Gos. IRYa im. A.S. Pushkina» [in Russian].

Vinogradov, V. V. (1972). Russkij yazyk: Grammaticheskoe uchenie o slove [Russian language: The grammatical doctrine of the word]. Moskva: Vyssh. shk. [in Russian].

Vykhovanets, I. & Horodenska, K. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy: Akadem. hramatyka ukr. movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language. Academic grammar of the Ukrainian language]. Kyiv: Univ. vyd-vo «Pulsary» [in Ukrainian].

Golub, I. B. (2003). Stilistika russkogo yazyka [Stylistics of the Russian language]. Moscow: Аjris-press [in Russian].

Doroshenko, S. I. (1985). Hramatychna stylistyka ukrainskoi movy [Grammatical stylistics of the Ukrainian language]. Kyiv : Rad. shk. [in Ukrainian].

Karasik, V. I. (1992). Yazyk social’nogo statusa cheloveka [Human social status language]. Moskva: IYa RAN [in Russian].

Kozhina, M. N., Duskaeva, L. R. & Salimovskij, V. A. (2008). Stilistika russkogo yazyka [Stylistics of the Russian language]. (4nd ed.). Moskva: Flinta : Nauka [in Russian].

Kosmeda, T. A. & Khaliman O. V. (2011). «Hramatyka otsinky» yak aktualna problema suchasnoho movoznavstva [«Grammar of estimation» as an actual problem of modern linguistics]. Linhvistychni studii – Linguistic studios. (Vols. 22). (pp. 36–40). Donetsk: DonNU [in Ukrainian].

Lysychenko, L. A. (2018). Pamiati profesora Serhiia Ivanovycha Doroshenka [In memory of Professor Sergei Ivanovich Doroshenko]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic research. (Vols. 49). (pp. 3–4). Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Narushevych-Vasylieva, O. V. (2002). Katehoriia sponukalnosti u prahmatychnomu aspekti [Category of incentive in the pragmatic aspect]. Extended abstract of candidate’s thesis. Оdesa: ONU im. I. I. Mechnykova [in Ukrainian].

Norman, B. Yu. (2015) Grammatika kanonicheskaya, real’naya i potencial’naya [Canonical grammar, real and potential]. Język i metoda. (рр. 91–104). Kraków [in Russian].

Norman, B. Yu. (2016) Kakaya novaya russkaya grammatika nam nuzhna? [What new Russian grammar do we need?]. Sbornik tezisov Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Russkaya grammatika 4.0» – Abstracts of the International Scientific Symposium «Russian Grammar 4.0». (рр. 30–32). Moskva: FGBOU VO «Gos. IRYa im. A.S. Pushkina» [in Russian].

Osetrov, I. G. (1984). Strukturnye raznovidnosti prostogo predlozheniya s modal’nym znacheniem dolzhenstvovaniya [Structural variations of a simple sentence with a modal value of due].Candidate’s thesis. Моskva: MPU im. N. K. Krupskoj. [in Russian].

Prykhodko, H. I. (Eds.) (2013). Otsinka i komunikatsiia [Estimation and communication].Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].

Ponomariv, O. D. (2000). Stylistyka suchasnoi ukrainskoi movy [Stylistics of the modern Ukrainian language]. (3nd ed., rev.). Ternopil: Navchalna knyha–Bohdan [in Ukrainian].

Shvedova, N. B. (Eds.) (1982). Russkaya gramatika [Russian grammar]. V 2 t. T. 2.: Sintaksis. Moskva: Nauka [in Russian].

Popovych, A. S. (2017). Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of the Ukrainian language]. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka [in Ukrainian].

Fedorova, T. V. (2004). Semantika vezhlivosti i sredstva ee vyrazheniya [Semantics of courtesy and means of its expression]. Extended abstract of candidate’s thesis. Bryansk: BGU [in Russian].

Khaliman, O. V. (2010). Morfolohichni zasoby vyrazhennia otsinky v suchasnii ukrainskii movi: rid i chyslo [Morphological means of expressing an estimation in modern Ukrainian language: genus and number]. Candidate’s thesis.. Kharkiv: KhNPU im. H. S. Skovorody, 2010. 280 с.

Chumakova, T. V. (2013) Sinonimiya infinitivnyx predlozhenij s modal’noj semantikoj dolzhenstvovaniya [Synonymy of infinitive sentences with modal semantics of obligation]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo professional’nogo instituta – Bulletin of the South Ural Professional Institute, 3 (12), 114–123.

Shevtsova, L. S. (2001) Infinityvni rechennia ta yikh synonimichni paraleli [Infinitive sentences and their synonymous parallels]. Ukrainistyka na porozi novoho stolittia i tysiacholittia – Ukrainianistic on the threshold of the new century and millennium. (рр. 56–59). Olomouts [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.