ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ МАКРОПОЛЯ «ЛюДИНА» В УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ БІБЛІЇ ХХ СТ.

І. М. Лобачова

Анотація


Досліджено функціонування компаративних зворотів, об’єктом порівняння яких є людська постать, в українських перекладах Святого Письма ХХ ст. Звернено увагу на особливості їхнього вживання в українськомовних текстах Біблії І. Огієнка та І. Хоменка. З’ясовано, що українські переклади Святого Письма цих авторів мають спільний лексичний план вираження тих об’єктів порівняння, які є символічними образами в біблійних текстах. Зафіксовано певні відмінності в граматичному вираженні порівняльних зворотів та випадки, коли лексична варіантність слів вела до зміни загальної семантики біблійного тексту.

Ключові слова: Біблія, троп, порівняння.

 

Исследовано функционирование компаративных оборотов, объектом сравнения которых является человеческий образ, в украинских переводах Святого Писания ХХ ст. Обращено внимание на особенности их употребления в украиноязычных текстах Библии И. Огиенко и И. Хоменко. Выяснено, что украинские переводы Святого Писания этих авторов имеют одинаковый лексический план выражения тех объектов сравнения, которые являются символическими образами в библейских текстах. Зафиксированы отличия в грамматическом выражении сравнительных оборотов и случаи, когда лексическая вариантность слов вела к изменению общей семантики библейского текста.

Ключевые слова: Библия, троп, сравнение.

 

The article deals with functioning of comparison, the object of which is a human being, in the Ukrainian translations of the Holy Writ of the XXth century. The main features of using of this trope in the Ukrainian texts of the Bible by I. Оhiyenko and I. Khomenko are found out. It is determined that the Ukrainian translations of the Bible of these authors have the same lexical plan of expression of those objects of comparison, which are symbolic in the biblical texts. Some differences in the grammatical structure of comparison and cases when the lexical variant of words conduced to the change of general semantics of the biblical text are fixed.

Keywords: the Bible, trope, comparison.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / [переклад проф. Івана Огієнка]. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2003. – 1375 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.: іл.

Лобачова І.М. Порівняння як один з основних видів тропів в українських перекладах Святого Письма ХХ ст. / І.М. Лобачова // Дослідження з лексикології і граматики української мови : [Зб. Наук. пр.] / За ред. проф. А.М. Поповського. – Д.: Вид-во Дніпропетровського нац. ун-ту, Біла А.О., 2012. – Вип. 11. – С. 246–253.

Святе Письмо Старого і Нового Завіту мовою русько-українською / [переклад П.О. Куліша, І.С. Левицького]. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2003. – 255 с.

Святе Письмо Старого та Нового Завіту (повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами) / [переклад Івана Хоменка]. – К.: Українське Біблійне Товариство, 1994.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.