ВІДТВОРЕННЯ ТАНАТОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПТІВ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА

М. Г. Шленьова

Анотація


У статті розглянута еклектика танатологічних концептів у творчому доробку Василя Голобородька крізь призму його індивідуального світосприйняття та проаналізовано тропи, за допомогою яких він зображує смерть у своїй мовній картині світу.

Ключові слова: танатологічний концепт, троп, смерть.

 

В статье рассмотрена эклектика танатологических концептов в творческом наследии Василия Голобородька через призму его индивидуального мировосприятия и проанализировано тропы, с помощью которых он изображает смерть в своей языковой картине мира.

Ключевые слова: танатологический концепт, троп, смерть.

 

The article deals with the eclecticism of tanatologic concepts in poetic heritage of Vasile Holoborod’ko through the prism of his individual world-view and with analysis of figures of speech by means of which he represents death in his language picture of the world.

Keywords: tanatologic concept, figure of speech, death.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бойчук Б.М. «Летюче віконце» Василя Голобородька / Б. М. Бойчук // Сучасність. – 1971. – № 6. – С. 32-37.

Вінграновський М.С. Вільний вірш поета / М. С. Вінграновський // Поезія. – 1987. – Вип. 2. – С. 44-45.

Голобородько В. І. Ми йдемо. Вибрані вірші. Вступна ст. М.М. Сулими / В. І. Голобородько. – К., Рівне: Планета-друк, 2005. – 1056 с.

Дзюба І.М. У дивосвіті рідної хати (Кілька слів про поета, який щойно починається) / І. М. Дзюба // Дніпро. – 1965. – № 4. – С. 145-152.

Дзюба І.М. Течія перегачена, але не зупинена / І. М. Дзюба // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття: У 4-х кн. / Упор. Яременко В. – К.: Аконіт, 2000. – Кн. 4. – С. 287-289.

Дзюба І. М. У дивосвіті рідної хати / І. М. Дзюба // Панорама найновішої літератури в УРСР / Упор. Кошелівець І. – Мюнхен, 1974. – С. 642-661.

Євшан М.Й. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Й. Євшан. – К., 1998.

Кузьменко О. В. Поетика Василя Голобородька / О. В. Кузьменко. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 196 с.

Українська культура: лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упор. С. В. Ульяновська. – К. : Либідь, 1993. – 592 с.

Kalinowska A. “ mier oswojona” i “ mierc dzika” w opowiadaniach W.Gomulickiego i S.Zeromskiego /A. Kalinowska // M dernistyczny wizerunek czlowieka: Studia historycznoliterackie. – Lublin, 2001. – S. 201.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.