ТЕОРЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ В ГАЛУЗІ ЕКОЛІНГВІСТИКИ

Л. В. Нуждак

Анотація


У статті йдеться про особливості зародження терміна «еколінгвістика», а також його розвитку та функціонування. Указується на чинники, що є складовими еколінгвістики як науки, на екстра- та інтралінгвальні фактори, які впливають на мовне середовище, а отже, і на термінологію.

Ключові слова: еколінгвістика, термін, екологія, культура слова, соціолінгвістика.

 

В статье речь идет об особенностях зарождения термина «эколингвистика», а также его развития и функционирования. Указывается на факторы, которые являются составляющими еколингвистики как науки, на экстра- и интралингвальних факторы, влияющие на языковую среду, а, следовательно, и на терминологию.

Ключевые слова: еколингвистика, термин, экология, культура слова, социолингвистика.

 

Theoretical achievements in ekolinhvistyks.The article deals with the features of the origin of the term «ekolinguistics» and its developing and functioning. It is paid attention on factors, which are components ekolinguistics as a science, extra- and intralingual factors influence on a language environment and terminology.

Keywords: ekolinguistics, term, ecology, word culture, sociolinguistics.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Белей О. Трансформація українського ономастикону посттоталітарного періоду на загальнослов’янському тлі / О. Белей. – Wroc aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocawskiego, 2007. – 239 с.

Иванова Е.В. Цель, задачи и проблемы эколингвистики. Прагматический аспект коммуникативной лингвистики и стилистик / Е.В. Иванова. – Челябинск, 2007. – 125 с.

Марван Ї. Мова в контексті завдань духовної екології (Еколінгвістика та її роль у відродженні посттоталітарного суспільства) / Ї. Марван // Мовознавство: Другий міжнародний конгрес україністів 22–28 серпня 1993 р., Львів: Доповіді і повідомлення. – Львів, 1993. – С. 197–198.

Цыхун Г.А. Славянскія мовы ў святле экалінгвістыкі / Г.А. Цыхун // Даклады: ХІІ Міжнародны з’езд славістаў. – Мінск, 1998. – 24 c.

Haarmann H. Elemente einer Sprach kologi / Н. Haarmann // Multilinqualismus. – 1980. – B. 2. – S. 3 – 45.

Haugen E. The Ekology of Language / E. Haugen. – Stendford, 1972. – 211 p.

Luba W. Nowe zadania polityki j zykowej w wiecie s owia skim / W. Luba // J zyki s owia skie w perspektywie ekolingwistycznej. – Opolie, 2003. – S. 35–59.

Ohnheiser I. Эколингвистика и тенденции развития современных слдавянских языков / I. Ohnheiser // J zyki s owia skie w perspektywie ekolingwistycznej.– Opole, 2003. – S. 9–34.

Zima Р. Ekolingvistika. Jazyky jako organizmy ij c prost ednictv m sv ch u ivatel / P. Zima // Vesmir. cts. cuni. Cz. – Leden 2002. – S. 45–47.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.