ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ В АД’ЄКТИВНИХ МЕТАФОРАХ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ

Л. М. Федорова

Анотація


У статті проаналізовано особливості формування оцінки в прикметникових метафорах різних типів, що активно функціонують у сучасній газетно-журнальній періодиці, зокрема утворених від якісних, відносних і присвійних прикметників.

Ключові слова: оцінка, метафора, ад’єктивна (прикметникова) метафора, метафоризація, оцінний зміст, ціннісна картина світу.

 

В статье проанализированы особенности формирования оценки в адъективных метафорах разных типов, которые активно функционируют в современной газетно-журнальной периодике, в частности образованных от качественных, относительных и притяжательных прилагательных.

Ключевые слова: оценка, метафора, адъективная метафора, метафоризация, оценочное содержание, ценностная картина мира.

 

The author analyses the evaluation forming peculiarities of adjective metaphors of various types, which are actively functioned in modern newspaper and magazine periodicals, in particular formed from qualitative, relative and possessive adjectives.

Keywords: evaluation, metaphor, adjective metaphor, metaphorical transfer, evaluative meanings, valued picture of the world.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики. – Львів: ПАІС, 2010. – 336 с.

Бессонова О.Л. Оцінка як семантичний компонент лексичного значення слова: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.19. – Д, 1995. – 18 с.

Бессонова О.Л. Концептуальна організація оцінного тезауруса англійської мови // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Вип. 13. – Д, 2005. – С. 241–245.

Вольф Е.М. Метафора и оценка // Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988. – С. 52-65.

Єльченко О.А. Метафоричні словосполучення політичного дискурсу в мові ЗМІ ХХІ ст.: аксіологічний аспект // Українознавчий альманах. Вип. 9. – Київ, Мелітополь, 2012. – С. 83-87.

Космеда Т.А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2000. – С. 305.

Онищенко І.В. Категорія оцінки та засоби її вираження: автореф. ...канд. філол. наук: 10.02.01. – Д., 2005. – 19 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.