ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (на матеріалі монографічного дослідження М.С. Глушка «Шляхи сполучення і транспортні засоби в українських Карпатах другої половини хіх — поч. хх ст.»)

Н. П. Книшенко

Анотація


У статті проаналізовані терміни дорожнього будівництва західних регіонів України, подані в монографії М. С. Глушка «Шляхи сполучення і транспортні засоби в Українських Карпатах другої половини ХІХ — поч. ХХ ст.».

Ключові слова: ДБТл — дорожньо-будівельна термінологія, шляхи сполучення, до-

рожні споруди.

 

В статье проанализированы термины дорожного строительства западных регионов Украины, представленные в монографии М. С. Глушко «Пути сообщения и транспортные средства в Украинских Карпатах второй половины ХІХ — нач. ХХ ст.».

Ключевые слова: ДСТл — дорожно-строительная терминология, пути сообщения,

дорожные сооружения.

 

There have been analyzed road-building terms of the western regions of Ukraine given in the monograph by M.S. Glushko “Routs and means of transportation in the Ukrainian Carpathians in late XIX — early XX century”.

Keywords: RBT — road-building terminology, transportation routs, road constructions.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Антонюк С. В. Народні назви шляхів сполучення Ровенщини / С. В. Антонюк // Українська мова. — 2009. — № 3. — С. 72–82.

Етимологічний словник української мови : в 7 т. / [гол. ред. О. С. Мельничук]. — К. : Наук. думка, 1982–2003. — Т. 1–6.

Історія держави і права України / Чайковський А. С., Батрименко В. І., Зайцев Л. О. та ін. ; за ред. А. С. Чайковського. — К. : ЮрінкомІнтер, 2003. — 512 с.

Симоненко Л. О. Українська наукова термінологія: стан і перспективи розвитку / Л. О. Симоненко // Українська термінологія і сучасність : Зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2001. — Вип. ІV. — С. 3–8.

Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1975. — 776 с.

«Словники України» on-line : Українсько-німецький перекладний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://translate.ua/uk/online?MainDirect=ukrainian-german&count_show=1.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : В 4 т. / М. Фасмер. — М. : Прогресс, 1964–1973.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.