ВПЛИВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ОЙКОНІМІЇ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. В. Шульган

Анотація


Стаття присвячена дослідженню впливу суспільно-політичних чинників на формування і розвиток ойконімії Тернопільської області в другій половині ХХ ст. У статті розглядаються ойконіми регіону, які зафіксовані в адмістративно-територіальних довідниках УРСР другої половини минулого століття. Простежується динаміка перейменувань, спричинена соціально-історичними умовами, що пропагувалися й виконувалися радянською владою. Крізь соціолінгвістичну призму здійснюється аналіз номінацій ойконімів Тернопільської області. Ідеться про доцільність повернення давніх назв поселенням, що були перейменовані в минулому столітті, про правомірність таких перейменувань, про номінацію багатьох населених пунктів Тернопільщини, яка нерідко відбувалася без врахування історичних традицій, норм та правил української літературної мови.

Ключові слова: ойконім, ойконімія, соціолінгвістика.

 

Статья посвящена исследованию влияния общественно-политических факторов на формирование и развитие ойконимии Тернопольской области во второй половине ХХ в. В статье рассматриваются ойконимы региона, которые зафиксированы в адмистративно-территориальных справочниках СССР второй половины прошлого века. Прослеживается динамика переименований, вызванная социально-историческими условиями, которые пропагандировались и выполнялись советской властью. Сквозь социолингвистические призму осуществляется анализ номинаций ойконимов Тернопольской области. Речь идет о целесообразности возвращения древних названий поселением, которые были переименованы в прошлом веке, о правомерности таких переименований, о номинации многих населенных пунктов Тернопольской области, которая нередко происходила без учета исторических традиций, норм и правил украинского литературного языка.

Ключевые слова: ойконим, ойконимия, социолингвистика.

 

The article is dedicated to the influence of social and political factors of the formation and development of the oikonimy system of Ternopil region in the second half of XXth century. The article deals with the oikonims of the region, which are attested in the administrative and territorial references of Ukrainian Soviet Socialistic Republic of the second half of the last century. The dynamics of the nomination caused by social and historical conditions propagandized and accomplished by the Soviet authorities is tracked. The analysis of the nomination of the Ternopil region oikonims is performed in the light of the sociolinguistics. The aspects expediency of the return of the ancient names is discussed, as well as the rightfulness of such renominations and nomination of Ternopil region settlements, which often occur with the violation of the historic traditions, norms and rules of the Ukrainian literary language are highlighted.

Keywords: oikonim, oikonimy, sociolinguistics.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Адміністративно-територіальний поділ Тернопільської області. На 1 жовтня 1958 р. – Тернопіль: Облвидав, 1959. – 69 с.

Карпенко О.П. Старожитності Житомирщини ХV – XVI ст. (на матеріалі ойконімії) / О.П. Карпенко // Мовознавство. – 2010 – № 1. – С. 37– 44.

Масенко Л.Т. Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду / Л.Т. Масенко // Урок української. – 2005. – № 9–10. – С. 13–19.

Тернопільський енциклопедичний словник: В 4 т. – Т. І. / Передм. Г. Яворського. – Тернопіль: Збруч, 2004. – 696 с.

Тернопільський енциклопедичний словник: В 4 т. – Т. ІІ. / Передм. Г. Яворського. – Тернопіль: Збруч, 2005. – 708 с.

Тернопільська область. Адміністративно-територіальний поділ станом на 1 січня 1983 р. – Львів: Каменяр, 1983. – 119 с.

Тернопільська область. Адміністративно-територіальний поділ на 1 квітня 1967 р. – Тернопіль, 1967. – 142 с.

Тернопільська область: адміністративно-територіальний устрій станом на 1 червня 1997 р. / Упоряд. М.В. Дудар. – Тернопіль, 1997. – 236 с.

Украинская ССР. Административно-териториальное деление. На 1 января 1979 года. – К.: Главная редакция УСЭ, 1979. – 512 с.

Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – К., 1946. – 1084 с.

Адміністративно-територіальний устрій областей [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.