ЛЕКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ЕКОНОМІЧНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ ІВАНА ФРАНКА

З. І. Висоцька

Анотація


У статі простежено семантику й стилістичну природу лексичних синонімів у мові економічних праць І. Франка. Проілюстровано, що активне використання синонімічних виражальних засобів (іменникових, прикметникових, дієслівних) – характерна ознака індивідуальної наукової мови письменника, важливі засоби інтенсифікації виражального й оцінного змісту висловлюваного.

Ключові слова: лексичні синоніми, семантика, стилістика, наукова мова.

 

В статье прослежена семантика и стилистическая природа лексических синонимов в языке экономических произведений Ивана Франко. Прoиллюстрировано активное использование синонимических средств (имен существительных, имен прилагательных, глаголов) как характерной черты индивидуального научного языка писателя, важных средств интенсификации содержания.

Ключевые слова: лексические синонимы, семантика, стилистика, научный язык.

 

The article traces semantics and stylistic nature of lexical synonyms in the language of Franko’s economic works. Here illustrated that the active using of synonyms (nouns, adjectives, verbs) as a characteristic feature of write’s individual scientific language and important means of intensification of expressive content and evaluative statements.

Keywords: lexical synonymy, semantics, stylistics, scientific langwuag.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів / Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К. : Вища школа, 1985. – 360 с.

Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності / С.Я. Єрмоленко. – К., 1999. – 431 с.

Єрмоленко С.Я, Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, О.Г. Тодор; за ред. С.Я. Єрмоленко. – К. : Либідь, 2001. – 224 с.

Русанівський В.М. У слові – вічність: (Мова творів Т. Г. Шевченка) / В.М. Русанівський. – К., 2002.

Словник синонімів української мови: В 2-х т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К., 1999 – 2000.

Словник української мови [в 11 т.] : [редкол. Білодід І.К. (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970 – 1980.

Тараненко О.О. Синоніми // Українська мова. Енциклопедія. Вид. третє зі змінами і доп. / О.О. Тараненко. – К., 2007. – 853 с.

Франко І.Я. Зібрання творів у 50 т.: Наукові праці / Іван Франко. – Т. 44. Кн. 1. Економічні праці (1878-1887). – К., 1984. – 458 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.