ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ В УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень)

О. А. Ільченко

Анотація


У статті проаналізовано інтертекстуальність і прецедентність як домінантні ознаки сучасної мови ЗМІ, що дають змогу реалізувати одну з важливих рис мовностилістичного оформлення відповідних текстів – урівноваження чинника адресата й адресанта. Вибір матеріалу дослідження вмотивований тим, що метафоризація набула ознак характерної риси мови ЗМІ.

Ключові слова: інтертекстуальність, прецедентність, мова ЗМІ, метафоричне словосполучення.

 

В статье анализируются интертекстуальность и прецедентность как доминирующие приметы современного языка СМИ, которые реализуют одну из важных черт стилистико-речевого оформления соответствующих текстов – уравновешивание фактора адресата и адресанта. Выбор материала для исследования мотивируется тем, что метафоризация стала характерным признаком языка СМИ.

Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентность, язык СМИ, метафорическое словосочетание.

 

The article focuses on intertextuality and precedentuality as the predominate feature contemporary language mass media, that realize one from important indication langue-stylistic design corresponding texts – sense of balance feature addressee and addressing. Selection the meteorite for the purpose motivation so as to metaphorical there is characteristic language mass media.

Keywords: intertextuality, precedentuality, the language mass media, metaphoric word combination.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гарюнова Ю.О. Функціонування власних назв у кінокритичному дискурсі: «чиста» номінація і прецедентність / Ю.О. Гарюнова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія : Філологія. – № 936. – Вип. 61. – 2001. – С. 71–74.

Дускаева Л.Р. Языково-стилистические изменения в современных СМИ / Л.Р. Дускаева // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / [Под ред. М.Н. Кожиной]. – М. : Флинта : Наука, 2003. – С. 664–675.

Ільченко О.А. Вербалізоване «обличчя» сучасного суспільства : словник метафоричних словосполучень української преси (2000 – 2010 рр.) / Олена Анатоліївна Ільченко. – Харків, 2012.

Ільченко О.А. Мовностилістичні модифікації преси ХХІ ст. : природа й наслідки / О.А. Ільченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Лінгвістичні дослідження» : [зб. наук. пр.] – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 157–161.

Ільченко О.А. Прецедентність як ознака текстів сучасної преси (на матеріалі метафоричних словосполучень) / О.А. Ільченко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Лінгвістичні дослідження» : [зб. наук. пр.] – Харків, 2012. – Вип. 34.

Мельник Ю.А. Прецедентні висловлення пісенного походження у сучасному російськомовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 «Російська мова» / Юлія Анатоліївна Мельник. – Сімферополь, 2011.

Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. cтупеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Оксана Василівна Найдюк. – Київ, 2009.

Рябініна О.К. Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Олена Костянтинівна Рябініна. – Харків, 2008.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010.

Сунько Н.О. Інтертекстуальність та прецедентність як репрезентанти публіцистичного дискурсу (на матеріалі заголовків англомовних статей) / Н.О. Сунько // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 58. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 208–212.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.