МОТИВАЦІЯ ПРІЗВИСЬК СПОРТИВНИХ КОМАНД АМЕРИКАНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ І КОЛЕДЖІВ

О. В. Зосімова, Т. О. Очнєва

Анотація


У статті розглянуто особливості мотивації прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів. У результаті дослідження виокремлено 2  основні мотиваційні типи  — реально та  умовно мотивовані неофіційні назви. До першого типу належать оніми, утворені від назв навчальних закладів; від  назв штатів чи міст, де розташований коледж; від етнонімів; прізвиська, пов’язані з місцевою промисловістю й заняттями мешканців; з географією регіону; зі спеціальністю, яку отримують студенти; з кольором форми команди; з міфологією та фольклором. Умовно мотивовані прізвиська походять від назв тварин; рослин; назв титулів, рангів, професій і слів на позначення становища людини в суспільстві; назв природних явищ; об’єктів матеріального світу. З’ясовано, що найпоширенішими є прізвиська, утворені від назв тварин та пов’язані з кольором форми гравців.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зосімова, О. В. (2019). Прецедентні топоніми в неофіційних назвах американських міст і штатів. Лінгвістичні дослідження, 50, 50–58. https://doi.org/10.34142/23127546.2019.50.07.

Катернюк, В. В. (2013). Відонімні однокомпонентні прізвиська в англійській, німецькій та українській мовах. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов, 10, 122–128.

Катернюк, В. В. (2010). Структурно-семантичні характеристики неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах. (Автореф. дис. … канд. філол.наук). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова.

Микитин-Дружинець, М. (2010). Сучасні прізвиська Стрийщини. Наук. зап. Кіровогр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка. Серія: філологічні науки, 89 (3), 275–279.

Цепкова, А. В. (2011).Зосімова О. В., Очнєва Т. О. Мотивація прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2020. Вип. 53 Национально-культурная специфика прозвищ. (Автореф. дис. … канд. филол. наук). Новосибирск: НГПУ.

Шестакова, С. О. (2002). Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів). (Автореф. дис. … канд. філол. наук). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Brutian, L. G. (2018). American place names as the reflection of American mentality. Cognition, Communication, Discourse, 16, 25–32.

Gladkova, A. (2002). The Semantics of Nicknames of the American Presidents. Collins, P. & Amberber, M. (Eds.). Proceedings of the 2002 Conference of the Australian Linguistic Society. Retrieved from http://www.als.asn.au/proceedings/ als2002.html.

How We Became the Golden Grizzlies. Retrieved from https://oakland.edu/about/oaklands-history/how-we-became-the-golden-grizzlies/.

List of college sports team nicknames. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_college_sports_team_nicknames.

Maxine, A. (2019). Olivet College Empowers School Spirit with Fearless New Mascots. Retrieved from https://www.bammascots.com/blog/olivet-college-empowersschool-spirit-with-fearless-new-mascots.

Origin of ENMU mascot unclear. Retrieved from https://www.easternnewmexiconews.com/story/2009/10/23/publishnews/originof-enmu-mascot-unclear/112501.html.

Origins of the Golden Hurricane Nickname. Retrieved from https://www.tulsaworld.com/origins-of-the-golden-hurricane-nickname/article_9bab7080-630a-573e-9643-c7a8717f1564.html.

SLU’s Mascot: The Billiken. Retrieved from https://www.slu.edu/about/key-facts/what-is-a-billiken.php.

Top 10 Weirdest Mascots. Retrieved from https://www.campusexplorer.com/Top-10-WeirdestCollege-Mascots.

Wikipedia: The Free Encyclopedia. Retrieved from http://en.wikipedia.org.

Zosimova, O. V. (2016). Motivation of American Informal Place Names. Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Філол. науки, ІХ, 61–68.

Zosimova, O. V. (2015). Structural Models of Multi-Component Nicknames of American Cities and Towns. Лінгвістичні дослідження, 39, 56–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.18928.

REFERENCES

Zosimova, O. V. (2019). Pretsedentni toponimy v neofitsiinykh nazvakh amerykanskykh mist i shtativ [Precedent toponyms in informal names of American cities and states]. Linhvistychni doslidzhennia — Linguistic research, 50, 50–58.

https://doi.org/10.34142/ 23127546.2019.50.07 [in Ukrainian].

Katerniuk, V. V. (2013). Vidonimni odnokomponentni prizvyska v anhliiskii, nimetskii ta ukrainskii movakh [English, German and Ukrainian one-component nicknames derived from proper names]. Nauk. chasopys Nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova — Academic Journal of M. P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 9. Contemporary Tendencies of the Development of Languages, 10, 122–128 [in Ukrainian].

Katerniuk, V. V. (2010). Strukturno-semantychni kharakterystyky neofitsiinykh antroponimiv v anhliiskii, nimetskii ta ukrainskii movakh [Structural and semantic characteristics of informal anthroponyms in English, German and Ukrainian]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Mykytyn-Druzhynets M. (2010). Suchasni prizvyska Stryishchyny [Modern nicknames in Stryishchyna]. Nauk. zap. Kirovohr. derzh. ped. un-tu imeni Volodymyra Vynnychenka — Academic Papers of Volodymyr Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University. Philology Series, 89 (3), 275–279 [in Ukrainian].

Tsepkova, A. V. (2011). Natsionalno-kulturnaia spetsifika prozvishch [National and cultural features of nicknames]. Extended abstract of candidate’s thesis. Novosibirsk: NGPU [in Russian].

Shestakova, S. O. (2002). Leksyko-semantychni innovatsii u systemi suchasnoi ukrainskoi nominatsii (na materiali erhonimiv i prahmonimiv) [Lexical and semantic innovations in modern Ukrainian nomination system]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].

Brutian, L. G. (2018). American place names as the reflection of American mentality. Cognition, Communication, Discourse, 16, 25–32 [in English].

Gladkova, A. (2002). The Semantics of Nicknames of the American Presidents. Collins, P. & Amberber, M. (Eds.). Proceedings of the 2002 Conference of the Australian Linguistic Society. Retrieved from http://www.als.asn.au/proceedings/ als2002.html [in English].

How We Became the Golden Grizzlies. Retrieved from https://oakland.edu/about/oaklandshistory/how-we-became-the-golden-grizzlies/ [in English].

List of college sports team nicknames. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_college_sports_team_nicknames [in English].

Maxine, A. (2019). Olivet College Empowers School Spirit with Fearless New Mascots. Retrieved from: https://www.bammascots.com/blog/olivet-collegeempowers-school-spirit-with-fearless-new-mascots [in English].

Origin of ENMU mascot unclear. Retrieved from https://www.easternnewmexiconews.com/story/2009/10/23/publishnews/origin-of-enmu-mascot-unclear/112501.html [in English].

Origins of the Golden Hurricane Nickname. Retrieved from https://www.tulsaworld.com/originsof-the-golden-hurricane-nickname/article_9bab7080-630a-573e-9643-c7a8717f1564.html [in English].

SLU’s Mascot: The Billiken. Retrieved from https://www.slu.edu/about/key-facts/what-is-a-billiken.php [in English].

Top 10 Weirdest Mascots. Retrieved from https://www.campusexplorer.com/Top-10-Weirdest-College-Mascots [in English].

Wikipedia: The Free Encyclopedia. Retrieved from http://en.wikipedia.org [in English].

Zosimova, O. V. (2016). Motivation of American Informal Place Names. Nauk. zap. Berdian. derzh. ped. un-tu. Filol. nauky — Academic Papers of Berdiansk State Pedagogical University. Philology Series, ІХ, 61–68 [in English].

Zosimova, O. V. (2015). Structural Models of Multi-Component Nicknames of American Cities and Towns. Linhvistychni doslidzhennia — Linguistic research, 39, 56–62. https://doi.org/10.5281/zenodo.18928 [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.