РІЗНОВИДИ ТА СПЕЦИФІКА ВИРАЖЕННЯ ЧАСТКОВИХ ОЦІНОК У ТРЕВЕЛОЗІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «МАНДРІВКИ БЕЗ СЕНСУ І МОРАЛІ»

Є. С. Моштаг, М. В. Риженко

Анотація


ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «МАНДРІВКИ БЕЗ СЕНСУ І МОРАЛІ» У статті розглянуто аксіологічно забарвлені мовні одиниці, які широко представлені в сучасних українських тревелогах, зокрема в тревелозі Ірен Роздобудько «Мандрівки без сенсу і моралі». Актуальність дослідження обумовлена тим, що можливість подорожувати світом і  пізнавати нову дійсність пов’язана з необхідністю оцінно кваліфікувати її відповідно до власної картини світу й  шукати відповідні засоби вираження своїх оцінок. Мета роботи — виявлення основних типів оцінних одиниць. Основним завданням є ідентифікація мовних ознак їх функціонування в зазначеному творі. У результаті дослідження з’ясовано, що серед часткових оцінок найпоширенішими є смакові, емоційні, естетичні та нормативні оцінки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова, Н. Д. (1999). Язык и мир человека. Москва: Языки рус. культуры.

Башкирова, О. (2016). Концептуалізація мистецтва в сучасному українському жіночому романі (на матеріалі творів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко). Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Серія «Філол. науки», 8, 3–11.

Бєссонова, О. Л. (2005). Вираження оцінки одиницями різних частин мови. Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філол. науки, 1, 13–17.

Гайдученко, Г. (2013). Порівняння як мовно-образний засіб творів Ірен Роздобудько. Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія «Лінгвістика», 17, 118–120.

Галушка, Н. В. (2013). Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько. Література в контексті культури, 23 (1), 22–28.

Голобородько, Я. (2010). Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько. Вісн. Нац. академії наук України, 1, 44–50.

Дудченко, Л. (2016). «Мандрівки без сенсу і моралі» Ірен Роздобудько в дискурсі травелога. Образ, 4, 15–21.

Роздобудько, І. (2011). Мандрівки без сенсу і моралі. Київ: Нора-друк.

Шинкарук, В. Д. (2011). Особливості реченнєвих структур з емоційно-оцінними значеннями. Studia Linguistica, 5, 29–37.

REFERENCES

Arutyunova, N. D. (1999). Yazyk i mir cheloveka [Human language and world].Moskva: Yazyki rus. kul’tury [in Russian].

Bashkyrova, О. (2016). Kontseptualizatsiia mystetstva v suchasnomu ukrainskomu zhinochomu romani (na materiali tvoriv Iren Rozdobudko ta Halyny Vdovychenko) [Conceptualization of art in the modern Ukrainian women’s novel (based on the works of Irene Rozdobudko and Halyna Vdovychenko)]. Literaturnyi protses: metodolohiia, imena, tendentsii. Filol. nauky — Literary process: methodology, names, trends. Philol. science, 8, 3–11 [in Ukrainian]

Biessonova, O. L. (2005). Vyrazhennia otsinky odynytsiamy riznykh chastyn movy [The expression of evaluation units of different parts of speech]. Visn. Zaporiz. nats. un-tu. Filol. nauky — Bulletin of the Zaporizhia National university. Philol. science, 1, 13–17 [in Ukrainian].

Haiduchenko, H. (2013). Porivniannia yak movno-obraznyi zasib tvoriv Iren Rozdobudko [Comparison as a linguistic and figurative means of Irene Rozdobudko’s works]. Nauk. visn. Kherson. derzh. un-tu. Ser. «Linhvistyka» — Scientific Bulletin of the Kherson State university. Series «Linguistics», 17, 118–120 [in Ukrainian].

Halushka, N. V. (2013). Literaturoznavcha retseptsiia tvorchosti Iren Rozdobudko [Literary reception of Iren Rozdobudko’s work]. Literatura v konteksti kultury — Literature in the context of culture, 23 (1), 22–28 [in Ukrainian].

Holoborodko, Ya. (2010). Ukrainska fashion-literatura: teksty i tsinnosti Iren Rozdobudko [Ukrainian fashion literature: texts and values of Irene Rozdobudko]. Visn. Nats. akademii nauk Ukrainy — Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 44–50 [in Ukrainian].

Dudchenko, L. (2016). «Mandrivky bez sensu i morali» Iren Rozdobudko v dyskursi traveloha [«Traveling without sense and morality» by Irene Rozdobudko in the discourse of travellog]. Obraz — Image, 4, 15–21 [in Ukrainian].

Rozdobudko, І. (2011). Mandrivky bez sensu i morali [Traveling without sense and morality]. Kyiv: Nora-druk [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. D. (2011). Osoblyvosti rechennievykh struktur z emotsiino-otsinnymy znachenniamy [The features of sentence structures with emotional and evaluative meanings]. Studia Linguistica, 5, 29–37 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.