ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ МІЛІТАРИСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ НА ОСНОВІ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ ЄДНОСТІ МОВНИХ ЯВИЩ КОМПРЕСІЇ І ДЕКОМПРЕСІЇ

О. С. Бойван, О. В. Ковтун

Анотація


Запропонована наукова розвідка окреслює загальнотеоретичні тенденції та  основні характеристики вищезгаданої проблематики. Опрацьовані наукові джерела, що висвітлюють особливості мовних феноменів розширення та конденсування текстової інформації, засвідчують актуальність роботи, оскільки проблема мовних феноменів компресії і декомпресії є не повністю дослідженою, а особливо в процесі перекладу текстів мілітаристичного спрямування. Мета наукової розвідки — дослідити, теоретично проаналізувати, схарактеризувати та  визначити специфіку застосування компресії і  декомпресії в перекладі з англійської мови українською з опертям на приклади з текстів мілітаристичного спрямування. Досягнення мети стає можливим за умови розв’язання таких завдань: проаналізувати теоретичний матеріал, що висвітлює проблематику мовних феноменів компресії і  декомпресії; уточнити визначення мовних явищ компресії і  декомпресії з  урахуванням теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волік, Л. А. (2012). Переклад англійської військової термінології українською мовою. Перекладацькі інновації: матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (с. 38–39). Суми : СумДУ.

Зайцева, М. О. (2013). Особливості перекладу термінів у текстах на військову тематику. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов, 10, 96–102. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Камінський, Ю. І. (2007). Декомпресія в суспільно-політичному дискурсі (лексикографічний аспект). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Сучасні тенденції розвитку мов, 2, 60–63. Київ: НП ім. М.П. Драгоманова.

Ктитарова, Н. К., & Воронова, З. Ю. (2013). Навчальний посібник з дисципліни «Теорія перекладу» (Вступ до перекладознавства. Загальна теорія перекладу. Лексико-граматичні проблеми перекладу) для студентів спеціальності 7.030507 «Переклад». Дніпродзержинськ.

Макарець, Ю. С. (2013). До питання про принцип економії в мові та мовленні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови, 10, 161–168.

Рєзанова, М.(2015). Додавання та опис як основні прийоми методу декомпресії. Узято з http://eprints.zu.edu.ua/19042/.

Тріщук, О. В. (2016). Основні способи компресії науково-інформаційного тексту. Технологія і техніка друкарства, 3 (53), 88–97.

Шевцова, О. В. (2012). Лексичні трансформації при еквівалентному перекладі конвенцій з англійської та французької мов українською. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна, 30, 175–178.

Шевченко, М. Ю. (2013). Причини виникнення мовної компресії в англійській мові. Лінгвістика, 2, 64–72.

REFERENCES

Volik, L. A. (2012). Pereklad anhliiskoi viiskovoi terminolohii ukrainskoi umovoiu [Translation of English military terminology into Ukrainian]. Perekladatski innovatsii: materialy II Vseukrainskoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii — Translation innovations: materials of the II All-Ukrainian students cientific-practical conference (рр. 38–39). Sumy : SumDU [in Ukrainian].

Zaitseva, M. O. (2013). Osoblyvosti perekladu terminiv u tekstakh na viiskovu tematyku [Features of translation of terms in texts on Бойван О. С., Ковтун О. В. Особливості перекладу текстів мілітаристичного спрямування на основі…military subjects]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 9: Suchasni tendentsii rozvytku mov — Scientific journal of the M. P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 9: Current trends in language development, 10, 96–102. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Kaminskyi, Yu. I. (2007). Dekompresiia v suspilno-politychnomu dyskursi (leksykohrafichnyi aspekt). [Decompression in socio-political discourse (lexicographic aspect)] Naukovyi chasopys Natsionalno hopedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 9: Suchasni tendentsii rozvytku mov — Scientific journal of the M. P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 9: Current trends in language development, 2, 60–63. Kyiv: NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Ktytarova, N. K., & Voronova, Z. Iu. (2013). Navchalnyi posibnyk z dystsypliny «Teoriia perekladu» (Vstup do perekladoznavstva. Zahalna teoriia perekladu. Leksyko-hramatychni problemy perekladu) dlia studentiv spetsialnosti 7.030507 «Pereklad» [Textbook on the subject “Theory of Translation” (Introduction to Translation Studies. General Theory of Translation. Lexical and grammatical problems of translation) for students majoring in 7.030507 “Translation”]. Dniprodzerzhynsk [in Ukrainian].

Makarets, Yu. S. (2013). Do pytannia pro pryntsyp ekonomii v movi ta movlenni [On the question of the principle of economy in language and speech]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy — Scientific journal of the M. P. Drahomanov National Pedagogical University.Series 10: Problems of grammar and lexicology of the Ukrainian language, 10, 161–168 [in Ukrainian].

Riezanova, M. (2015). Dodavannia ta opys yak osnovni pryiomy metodu dekompresii [Addition and description as the main methods of decompression]. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/19042/ [in Ukrainian].

Trishchuk, O. V. (2016). Osnovni sposoby kompresii naukovo-informatsiinoho tekstu [The main methods of compression of scientific information text]. Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva — Printing technology and technique, 3(53), 88–97 [in Ukrainian].

Shevtsova, O. V. (2012). Leksychni transformatsii pry ekvivalentnomu perekladi konventsii z anhliiskoi ta frantsuzkoi mov ukrainskoiu [Lexical transformations with equivalent translation of conventions from English and French into Ukrainian]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Filolohichna — Scientific notes of the National University» Ostroh Academy». Series: Philological, 30, 175–178 [inUkrainian].

Shevchenko, M. Yu. (2013). Prychyny vynyknennia movnoi kompresii v anhliiskii movi [Causes of speech compression in English]. Linhvistyka — Linguistics, 2, 64–72 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.