ПРАВОБІЧНИЙ ПОШИРЮВАЧ У ФУНКЦІЇ МАРКЕРА ЛОКАТИВНОЇ СЕМАНТИКИ НА РЕЧЕННЄВОМУ ТЛІ

М. І. Степаненко

Анотація


У статті схарактеризовано механізм формування семантики «носій процесуальної ознаки + процесуальна ознака + просторові межі реалізації процесуальної ознаки», яку передають речення структурної моделі Sub + Praed + Adv loc, з опертям на правобічний поширювач, репрезентований у  вигляді прийменниково-іменникової конструкції. Доведено, що  одним з основних маркерів диференційованих значень «місце дії», «напрям руху» або «шлях руху» є програмований предикатом правобічний поширювач. На прикладі конкретних речень з локативно-статичним, локативно-директивним і  локативно-транзитивним типом детермінації з’ясовано роль іменниківзаповнювачів позиції Adv [Prep + N] loc у конституюванні конкретного різновиду значення.

Ключові слова


правобічний локативний поширювач, іменники-заповнювачі правобічної позиції, первинні (вторинні) прийменники, маркери просторової семантики, речення з локативним типом детермінації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бiлодiд, I. К. (Ред.). (1970–1980). Словник української мови. (Т. 1–11). Київ: Наук. думка.

Булаховський, Л. А. (Ред). (1951). Курс сучасної української лiтературної мови. (Т. 2). Київ: Рад. шк.

Вихованець, I. Р. (1971). Синтаксис знахiдного вiдмiнка в сучаснiй українськiй лiтературнiй мовi. Київ: Наук. думка.

Вихованець, І., & Городенська, К. (2004). Теоретична морфологія української мови. Київ: Пульсари.

Всеволодова, М. В., & Владимирский, Е. Ю. (1982). Способы выражения пространственных

отношений в современном русском языке. Москва: Рус. яз.

Колодяжний, А. С. (1960). Прийменник: матерiали до лекцiй з курсу сучасної української лiтературної

мови. Харків: Вид-во Харк. ун-ту.

Никитина, С. Е., & Ярцева, В. Н. (Ред.). (1979). О семантическом варьировании русских предлогов: Предмет, задачи и способ описания. Семантическое и формальное варьирование. Москва: Наука. Степаненко М. І. Правобічний поширювач у функції маркера локативної семантики на реченнєвому тлі

References

Bilodid, I. K. (Ed.). (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (Vol. 1–11). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Bulakhovskyi, L. A. (Ed.). (1951). Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Course of modern Ukrainian

literary language]. (Vol. 2). Kyiv: Rad. shk. [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R. (1971). Syntaksys znakhidnoho vidminka v suchasnii ukrainskii literaturnii movi [Syntax of the accusative case in the modern Ukrainian literary language] Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Vykhovanets, I., & Horodenska, K. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language]. Kyiv: Pulsary [in Ukrainian].

Vsevolodova, M. V., & Vladimirskij, E. Yu. (1982). Sposoby vyrazheniya prostranstvennyx

otnoshenij v sovremennom russkom yazyke [Ways of expressing spatial relationships in Modern Russian]. Moskva: Rus. yaz. [in Russian].

Kolodiazhnyi, A. S. (1960). Pryimennyk: materialy do lektsii z kursu suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Preposition: materials for lectures on the course of modern Ukrainian literary language]. Kharkiv: Vyd-vo Khark.

un-tu [in Ukrainian].

Nikitina, S. E., & Yarceva, V. N. (Eds.). (1979). O semanticheskom var’irovanii russkix predlogov: Predmet, zadachi i sposob opisaniya. Semanticheskoe i formal’noe var’irovanie [On the semantic variation of Russian prepositions: subject, tasks and method of description]. Moskva: Nauka [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.