SEMANTIC RELATIONS IN THE SYSTEM OF ADJECTIVES TO PORTRAY A PERSON

І. К. Козка

Анотація


У статті розглядається система прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній українській мові. Аналізується специфіка синонімічних та антонімічних відношень прикметників, що належать до макрополя «Портретна характеристика людини». У рамках макрополя виокремлено мікрополе «Вертикальний розмір». Виділено лексико-семантичні групи на основі інтегральних та диференційних денотативно-сигніфікативних сем. Визначено структурну організацію лексико-семантичних груп, виявлену в результаті семного аналізу значень. Предметом дослідження є семантичні та функціональні особливості системних відношень українських прикметників, що позначають портретну характеристику людини, як конституентів лексико-семантичного поля.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, синонім, ядро та периферія поля, сема, емоційно-оцінне забарвлення, інтенсивність ознаки.

 

В статье рассматривается система прилагательных, обозначающих портретную характеристику человека в современном украинском языке. Анализируется семантическая специфика синонимических и антонимических отношений прилагательных, которые входят в макрополе «Портретная характеристика человека». В рамках макрополя выделено микрополе «Вертикальный размер». Выделены лексико-семантические группы на основе интегральных и дифференциальных денотативно-сигнификативных сем. Определена структурная организация лексико-семантических групп, выявленная в результате семного анализа значений. Предметом исследования являются семантические и функциональные особенности системных отношений украинских прилагательных, обозначающих портретную характеристику человека.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, синоним, ядро и периферия поля, сема, эмоционально-оценочная окраска, интенсивность признака.

 

The article deals with the system of adjectives which denote the portrait characteristics of a person in the Modern Ukrainian Language. The semantic specific features of synonymic and antonymic relations of the adjectives which form a macrofield «Portrait Characteristics of a Person» have been analyzed. The microfield «Vertical Size» has been singled out in this macrofield. Lexical and semantic groups have been defined on the basis of integral and differential denotative and significant semes. Structural organization of lexical and semantic groups has been clarified as a result of semes analysis. The subject of the research concerns semantic and functional peculiarities of systematic relations of the Ukrainian adjectives which denote the portrait characteristics as constituents of a lexical and semantic field.

Key words: lexical and semantic field, synonym, nucleus and periphery of a field, seme, emotional colouring, quality intensity.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Безпояско О.К., Городенська К.Г. Морфеміка української мови. – К. : Наук. думка, 1987. – 210 с.

Грищенко А.П. Суфіксальний словотвір прикметників в українській мові //Словотвір сучасної української літературної мови. – К.: Наук. думка, 1989. – С.119-170.

Дідківська Л.П., Родніна Л.О. Словотвір, синонімія, стилістика. – К.: Наук. Думка,1992. – 170 с.

Клименко Н.Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К.: Наук.думка, 1994. – 252 с.

Козка І.К. Синонімічно-антонімічні відношення в системі прикметників портретної характеристики людини в сучасній українській мові: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд..філол. наук:10/02/01/ І.К.Козка; Харківський держ. Педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Х.: [б.в.],1994. – 23с.

Линник Т.Г. Параметричні прикметники і їх становлення. – К. : Наук. думка, 1992. – 198 с.

Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово ( слово і його значення ). – Харків : ХДПУ, 1993. – 140 с.

Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К.: Наук. думка, 1988. – 236 с.

Семеренко Г.В. Формування української демінутивної суфіксації // Мовознавство. – 1992. - №4. – С.51-59.

Словник української мови : В 11 т. – К.: Наук. думка, –1970-1980.

Тараненко О.О. Языковая семантика в ее динамических аспектах: (Основные семантические процессы). – К. : Наук. думка, 1989. – 254 с. 12.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.813665

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.