НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА МІЛІТАРНА ПЕРИФРАСТИКА

М. І. Степаненко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню процесу номінування в сучасному українському політичному дискурсові воєнних дій на Донбасі. Доведено, що офіційна назва «антитерористична операція» не відповідає змістові позначуваного нею політичного явища. Основну увагу приділено індивідуальним вторинним назвам денотата «сучасні воєнні дії на Донбасі», їхній формально-граматичній організації, лексико-семантичній наповнюваності з боку конститутивних позицій, можливим ізофункційним відношенням на рівні форми та змісту, конотаційним властивостям. З опертям на мовні й позамовні чинники, на дено- тативне та конотативне значення здійснено семантичну класифікацію перифрастичних зворотів, розглянуто семантичні моделі зі словом-маркером війна й залежними від нього компонентами з такими референційними ознаками, як «ідеологічна спрямованість», «ру- шійні сили (рушійна сила)», «мета», «місце», «локальний конфлікт», «нелегітимність», «час», «місце в історії суміжних подій», проаналізовано комбіновані моделі описових найменувань. Розмежовано загальномовні й індивідуально-авторські, мілітарні та немілітарні перифрази, з’ясовано кореферентні зв’язки між ними, чинники, які спричиняють з’яву їх.

Ключові слова: аксіологічний потенціал, антитерористична операція, вторинні найменування (перифрази), денотат «сучасні воєнні дії на Донбасі», денотативна семантика, конотативна семантика, мілітарна / немілітарна лексика, семантичні моделі, слово-маркер війна.

 

Статья посвящена исследованию процесса номинирования в современном украинском политическом дискурсе военных действий на Донбассе. Доказано, что официальное название «анти- террористическая операция» не соответствует содержанию обозначаемого им политического явления. Основное внимание уделено индивидуальным вторичным названиям денотата «современные военные действия на Донбассе», их формально-грамматической организации, лексико-семантической наполняемости со стороны конститутивных позиций, возможным изофункциональным отношениям на уровне формы и содержания, коннотативным свойствам. С опорой на языковые и внеязыковые факторы, на денотативное и коннотативное значение осуществлена семантическая классификация перифрастических оборотов, рассмотрены семантические модели со словом-маркером война и зависимыми от него компонентами с такими референциональными свойствами, как «идеологическая направленность», «движущие силы (движущая сила)», «цель», «место», «локальный конфликт», «нелегитимность», «время», «место в истории смежных событий», проанализированы комбинированные модели описательных наименований. Разграничены общеязыковые и индивидуально-авторские, милитарные и немилитарные перифразы, выяснены кореферентные связи между ними, факторы, вызывающие появление их.

Ключевые слова: аксиологический потенциал, антитеррористическая операция, вторичные наименования (перифразы), денотат «современные военные действия на Донбассе», денотативная семантика, коннотативная семантика, милитарная / немилитарная лексика, семантические модели, слово-маркер война.

 

The article examines the nomination process in modern Ukrainian political discourse in military actions in Donbas. It is proved that the name «anti-terrorist operation» does not correspond to the content of political phenomenon marked with this term. The main attention is paid to an individual second name of denotate «occupational regime in some districts of Donetsk and Lugansk regions», its formal and grammar organizations, lexical and semantic fillers within the constituent positions, possible izofunctional relations at the level of form and content, its connotative meaning. Also, based on the linguistic and extra linguistic criteria, denotative and connotative meaning, the semantic classification of periphrastic expressions was given. The author analyses the semantic models of the word-marker war and derived components with the following reference features such as «ideological  intention», «driving force», «goal», «place», «local conflict», «illegitimacy», «time», «place in the history of interrelated events», compound models of descriptive notions. In general, the author shows the difference between general linguistic and individual, military and nonmilitary periphrases and states the co-referential interactions among them and their origin.

Key words: anti-terrorist operation, axiological potential, connotational semantics, denotate «occupational regime in some districts of Donetsk and Lugansk regions», denotational semantics, military and nonmilitary lexicon, second nominations (periphrases), semantic models, word-marker war.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко В. Російсько-українська війна 2014 року: причини, перебіг та політико-правові оцінки. Український тиждень. 2014. 9–16 жовт. С. 27–42.

Визвольні змагання [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія – 2017. – 27 лип. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Визвольні_змагання (дата запиту: 31.10.2017). – Назва з екрана.

Війна всередині нас: як українці сприймають події на Донбасі : [інтерв’ю з Павлом Фроловим провела Майя Орел] [Електронний ресурс] // Тиждень. – 2014. – 24 черв. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/112956 (дата запиту: 31.10.2017). – Назва з екрана.

Вуєць П. АТО чи не АТО? Що задумали Турчинов і Порошенко на четвертому році війни [Електронний ресурс] / Павло Вуєць // Главком. – 2017. – 20 черв. – Режим доступу: http://glavcom.ua/publications/atochi-ne-ato-shcho-zadumali-turchinov-i-poroshenko-na-chetvertomu-roci-viyni-421448. html (дата запиту: 23.06.2017). – Назва з екрана.

Гетьманчук М. П. ≪Гібридна війна≫ Росії проти України: інформаційний аспект. Військово-науковий вісник. 2017. Вип. 27. С. 269–307. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2017_27_23.

Дацюк С. Що за війна в Україні? [Електронний ресурс] // Українська правда. Блоги. – 2014. – 2 груд. – Режим доступу: http://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/547d643e71979/ (дата запиту: 27.10.2017). – Назва з екрана.

Мотрич К. Непроминущі ≪кровосісі≫, або Злети і падіння державотворення. Слово Просвіти. 2016. 29–31 груд. С. 2.

Не АТО, а війна: Кравчук закликав розставити всі крапки над ≪і≫ [Електронний ресурс] // Сьогодні. – 2017. – 23 серп. – Режим доступу: https://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/ne-ato-a-voyna-kravchuk-prizval-rasstavit-vse-tochki-nad--1049692.html (дата запиту: 27.10.2017). – Назва з екрана.

Парубій А. Війна Росії проти України і світу [Електронний ресурс]. Українська правда : сайт газети. 2014. 6 серп. – Режим доступу: http:// www.pravda.com.ua/articles/2014/08/6/7034046/ (дата запиту: 27.10.2017). – Назва з екрана.

Пилипенко В. Українсько-російська війна: судовий фронт [Електронний ресурс]. 112 Україна : сайт телеканалу. – 2017. – 31 січ. – Режим доступу: https:// ua.112.ua/mnenie/ukrainsko-rosiiska-viina-sudovyi-front-368727.html (дата запиту: 23.10.2017). – Назва з екрана.

Порошенко: Ця війна увійде в історію як вітчизняна [Електронний ресурс] // Українська правда : сайт газети. 2014. 24 серп. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2014/08/24/7035656/ (дата запиту: 25.08.2017). – Назва з екрана.

Світова гібридна війна: український фронт : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. К. : НІСД, 2017. 496 с.

Стефанко С. Війна чи АТО? [Електронний ресурс]. Українська правда : сайт газети. 2017. 16 лют. Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02/16/7058694/ (дата запиту: 23.07.2017). – Назва з екрана.

Турчинов назвав війну на Донбасі з Росією Вітчизняною [Електронний ресурс] // ТСН : сайт інформагентства. 2017. 8 трав. Режим доступу: (дата запиту: 27.10.2017). – Назва з екрана.

У законопроекті про реінтеграцію Донбасу терміну ≪війна≫ не буде – Гримчак [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. 2017. 5 верес. Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28718279.html (дата запиту: 27.10.2017). – Назва з екрана.

Чирков С. На Донбасі йде Вітчизняна війна, а не антитерористична операція [Електронний ресурс]. Gazeta. ua. – 2014. – 29 лип. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_na-donbasi-jde-vitchiznyana-vijna-a-neantiteroristichna-operaciya/572166 (дата запиту: 27.10.2017). – Назва з екрана.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048592

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.