ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ МАРИНИ ГРИМИЧ «ФРІДА»: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ

Т. В. Бєляєва, Н. В. Щербакова

Анотація


У статті окреслено корпус фразеологічних одиниць, використаних для виразної реалізації задуму авторки – ученої і мисткині. У фрагментах тексту з авторським мовленням наявні фразеологізми, що характеризуються емоційною нейтральністю, тяжінням до трансформації, а також перифрастичними одиницями, які можна назвати оказіональними. Частини роману, пов’язані з певними персонажами, насичені фразеологізмами, що засвідчують особливості поведінки, манери спілкування, характеризують трансформації натури.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, авторське мовлення, перифрастична одиниця, трансформована одиниця, функція фразеологізму.

 

This article deals with the phraseological units that are used in the novel «Frida» by Maryna Hrymych. The goal of the research is to find out functions of the phraseological units as the imagery means. Phraseological units, like any other language units in the text of an artistic work, have a certain function, to determine the accents that the author gives them in order to encrypt or express certain tasks. These language tools are of particular interest as used by the author, who combines in one person a high level of education, professional skills and skills to work with scientific information and is aimed to make national intellectual product popular. In the text fragments with author speech, there are phraseological units that are characterized by emotional neutrality, transformed, as well as periphrasis units that can be called occasional ones. Those parts of the novel, associated with certain characters, demonstrate phraseological units, that help to understand the features of behavior, communication manners, characterize the transformation of person.

Key words: phraseological unit, author speech, periphrasis, transformed unit, function of phraseological unit.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоус П. В. Міфологічне дерево Бердичева у романі «Фріда» Марини Гримич. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Євреї в Україні: історія і сучасність»: Збірник наукових праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 456 с. C. 298-301.

Воронкова Н. Р. Інтерпретація та лінгвістичний аналіз художнього тексту. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. Вип. 138. С. 409-411.

Гримич М. Фріда: Роман.2-ге вид. К.: Дуліби, 2012. 188 с.

Чабаненко В. А. Теоретичні засади дослідження експресивних засобів української мови. Мовознавство. 1984. № 2. С. 11-18.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242775

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.