СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВОЇ МОДЕЛІ

Ю. О. Божко

Анотація


У статті розглядаємо семантико-синтаксичні відношення фразеологічних одиниць прийменниково-відмінкової моделі зі словами в реченні. Відмінковою формою слова в такій конструкції можуть виступати іменник, займенник, субстантивований прикметник, числівник. Установлено, що аналізовані фразеологізми вживають з певними словами (словами-супровідниками). Фразеологізми прийменниково-відмінкової моделі можуть мати декілька слів-супровідників, з якими вони реалізують свої значення залежно від контексту.

Ключові слова: фразеологізм, семантико-синтаксичні відношення, прийменниково-відмінкова модель, слово-супровідник, контекст.

 

The article deals with the semantic-syntactic relations of prepositional-case model phraseological units with the words in the sentence. The relevance of the research is specified by the fact that there is a lack of grammatical and semantic analysis of prepositional-case model phraseological units. The peculiar features of such units have not been taken into consideration to the full. The aim of the research is consider semantic-syntactic properties of prepositional-case model phraseological units.The task of the research is to define the supporting words of the analysed phraseological units in the proper context. The case form of the word in such construction can be: the noun, the pronoun, the substantivised adjective, the numeral. It is established that prepositional-case model phraseological units can have several supporting words depending on the context.The perspectives of the work consist in necessity of further research of given phraseological units, in analyzing their peculiarities.

Key words: phraseological unit, semantico-syntactic properties, prepositional-case model, supporting word, context.


Повний текст:

PDF

Посилання


Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова: фразеологія. Харків: Вища школа. Вид-во при ХДУ, 1988. 134 с.

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків: Вища школа. Вид-во при ХДУ, 1987. 135 с.

Божко Ю. О. Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2002. 206 с.

Демський М. Т. Деривація фразем на базі слів та вільних синтаксичних конструкцій. Мовознавство. 1988. № 1. С. 37–45.

Зубець Н. О. Мінімальні ідіоми в українській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Д., 1997. 20 с.

Конопленко Е. Г. Адвербиальные фразеологические единицы современного украинского языка: автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01. К., 1986. 20 с.

Ужченко В. Д., Авксентьєв Л. Г. Українська фразеологія. Харків: Основа, 1990. 168 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. К.: Освіта, 1998. 224 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242779

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.