ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РІЗНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТАНУ У ТВОРАХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Т. М. Князь

Анотація


У роботі проаналізовано фразеологізми на позначення різного соціального стану у творах Тараса Шевченка. Досліджені фразеологізми не лише несуть інформацію про соціальне розшарування суспільства – виділення заможних і бідних, а й відображають соціально-культурні погляди Т. Г. Шевченка, спрямовані на втілення найважливіших ідей – незалежності, свободи, рівності. У творах використано як узуальні, так і трансформовані фразеологізми, цілісне значення яких мотивоване стрижневими словами-компонентами пан, золото, кишеня, свитина, кіл, торба, що формують уявлення українців про заможність, бідність.

Ключові слова: бідність, заможність, фразеологічна одиниця, узуальні і трансформовані фразеологізми, соціальний стан.

 

In modern linguistics artistic text is an important object of linguistic research. The connection of language and culture in the Ukrainian artistic text is evident, because language is an important and necessary component of national culture. The article deals with the problem of determining specific functioning of Ukrainian phraseological units to denote different social status in the works by the Ukrainian writer Taras Shevchenko. The bright reflection of the mentality of the Ukrainian people is the creative heritage of Taras Shevchenko. He spoke about the peasantry fight with the landlords, with serfdom oppression. The prosperity state Taras Shevchenko associated with independence, as well as with free life, which makes it possible not only to live, but to work. The works of Taras Shevchenko is an important source of cultural information about clothing, housing, social status of the Ukrainian people. The integral meaning of the phraseological units is motivated by main words-components landlords, gold, pocket, stake, sack, which forming the representation of Ukrainians about prosperity and poverty. The studied phraseological units not only inform about the social stratification of the society the allocation of rich and poor people but also reflect the socio-cultural views of T. Shevchenko, aimed at the implementation of the most important ideas – independence, freedom, equality.

Key words: poverty, prosperity, phraseological unit, social status.


Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / [укл. і гол. ред. В. Т. Бусел]. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Дияк О. В. Колористична картина поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. 2013. Вип. 10. С. 36-39.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник. К.: Довіра, 2006. 703 с.

Князь Т. М. Фразеологізми української мови на позначення заможності: структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти: монограф. Харків: Точка, 2014. 176 с.

Лозко Г. С. Українське народознавство : монограф. [3-тє вид.]. Х.: Див, 2005. 472 с.

Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо? Х.: Вища школа, 1977. 232 с.

Шаповалова А. Творчість Тараса Шевченка та філософія Григорія Сковороди: два виміри свободи. Шевченкознавчі студії. 2013. Вип. 16. С. 203-2016.

Шевченко Тарас. Твори: [у 5 т.]. К.: Дніпро. Т. 1. 1970. 408 с.; Т. 2. 1970. 416 с.; Т. 3. 1971. 395 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242795

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.