ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ (СТИСЛИЙ ОГЛЯД)

В. Д. Соприкіна

Анотація


У статті здійснено огляд становлення і розвитку антропонімійної думки, подано історію формування української антропонімії як галузі мовознавства, показано вивчення антропонімів з урахуванням історичного, структурно-словотвірного, територіального аспектів, за критерієм офіційності/неофіційності вживання, синхронії та діахронії. Схарактеризовано розвиток наукового лексикографічного опису антропонімів, названо актуальні питання, які, попри активну роботу українських мовознавців, є суперечливими, малодослідженими та потребують різноаспектного вивчення.

Ключові слова: українська антропонімія, прізвище, псевдонім, нікнейм, антропонімікон.

 

The article deals with studying the history of Ukrainian anthroponomy (the first people, who started researching in this sphere, the time, when the linguists started studying onomastics). The author of the article has analysed the main works by prominent scientists, who conducted pioneer research in the Ukrainian name study; has shown that anthroponyms were researched in different aspects: territorial, structural (word-building), historical, from the point of view of using anthroponyms in an official / unofficial way, synchronism and diachrony. She has also described the beginning of lexicographical stage in Ukrainian anthroponomy, has mentioned the main lexicographers and their dictionaries ( for example, the first dictionary written by O. Tulub in 1928 and the most informative dictionary written by I. Dey in 1969); has described these dictionaries taking into account their structure, mentioned modern stage in lexicography. In addition new ways in studying Ukrainian anthroponomy have been described in the article: at the beginning of the 21st century scientists found a new range of interests such as various aspects of unofficial anthroponyms. For instance, N. Pavlykivska studies soldiers’ and artists’ pseudonyms, O. Petrova compares Ukrainian and German pseudonyms; G. Arkushyn, R. Ostash, O. Antoniuk, B. Blyzniuk and other linguists study nicknames). Nowadays there are a lot of scientists, who analyse Internet nicknames, develop theoretical aspects such as creating definitions, classifications and semantic parallels, and practice different methods of investigating words. At present nicknames are studied by Ukrainian linguists G. Hodorenko, M. Chabanenko, N. Yaroshenko, T. Karpova and others. In conclusion the author of the article suggests, that there are several questions, which wait for being researched such as making a general classification, studying more groups of unofficial anthroponomy (e.g. sportsmens’ pseudonyms) and creating new special dictionaries.

Key words: Ukrainian anthroponymy, surname, pseudonym, nickname, antroponyms list.


Повний текст:

PDF

Посилання


Miklosich Fr. Die Bildung der slavischen Personennamen. Denkschriften der Kais. Akademie in Wien, Phil.-list. Classe X. 1860. S. 215–330.

Milewski F. Imiona osobowe jako zwierciadło kultury. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński. Kraków, 1963.

Антонюк О. В. Мотиви прізвиськової номінації мешканців с. Калинового Костянтинівського району Донецької області. Питання сучасної ономастики : тези доп. і повід. VII Всеукр. ономаст. конф. 1–3 жовтня 1997 р. Дніпропетровськ, 1997. С. 8–9.

Антонюк О. В. Тексти як один із прийомів вивчення антропонімів на уроках української мови. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк, 1996. Вип. 2 .С. 291–299.

Аркушин Г. Л. До питання про виникнення прізвиськ. Велика Волинь : минуле і сучасне: тези регіональної наук. конф., м. Рівне, 14–16 листопада 1991 р. Рівне, 1991. С. 85–87.

Бевзенко С. П. Словотворчі типи українських прізвищ Середнього Придніпров’я в ХVII. Тези доп. VI укр. славіст. конференції. Чернівці, 1964. С. 59–61.

Білорус А. Про особові назви Західної Волині ХVІ ст. Архіви України. 1970. № 3. С. 36–42.

Близнюк Б., Будз М. Сучасні гуцульські прізвиська. Наукові записки : Серія “Мовознавство”. Кіровоград, 2001. С. 93–95.

Бучко Г. Е. Фамилии Бойковщины в период их становления и в наши дни : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.02. Ужгород, 1986. 20 с.

Бучко Г. Є., Бучко Г. Д. Неофіційні та сімейно-родові іменування в сучасній антропонімії Бойківщини. Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich : Część 1. / Pod redakcją Stefana Warchola. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSklodowskiej, 1998. S. 59–69.

Вербич С. О. Деякі прізвища і прізвиська українців з погляду походження. Актуальні питання антропоніміки : зб. мат. наук. читань пам’яті Юліана Костянтиновича Редька / відп. ред. І. В. Єфименко. Київ, 2005. С. 56–62.

Горпинич В. О. Прізвища Степової України : словник. Дніпропетровськ : ДДУ, 2000. 404 с.

Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. 298 с.

Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.). Київ : Наукова думка, 1969. 559 с.

Демчук М. О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV–XVII століття. Київ : Наукова думка, 1988. 172 с.

Дзира О. І. До історії вивчення української антропоніміки. Ґілея : науковий вісник. Київ, 2013. Вип. 72 (№ 5). С. 13–21. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2013_72_3.pdf (дата звернення: 15.02.2018).

Дзятківська Н. П., Левченко С. П., Скрипник Л. Г. Українсько-російський і російсько-український словник власних імен людей / за ред. І. М. Кириченка. Київ: Видавництво Академії наук Української РСР, 1954. 56 с.

Дзятківська Н. П., Скрипник Л. Г. Власні імена людей : словник-довідник / за ред. В. М. Русанівського. Київ : Наукова думка, 1996. 335 с.

Еппель В. Нові матеріали до словника українських псевдонімів. Київ : Київський нац. ун-т будівництва і архітектури, 1999. 116 с.

Ільченко І. І. Антропонімія Нижньої Надніпрянщини в її історичному розвиткові (Надвеликолузький регіон) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Дніпропетровськ, 2003. 17 с.

Ісат Ю. А. Чоловічі та жіночі імена : походження, значення, вибір. Донецьк : БАО, 2007. 559 с.

Карпенко Ю. О. Реєстри Війська Запорізького і проблема постання українських прізвищ. Питання історичної ономастики України. Київ, 1994. С. 182–201.

Карпова Т. Б. Самовыражение личности в Интернете : лингвистический аспект. Русский язык: исторические судьбы и современность : труды и материалы III Междунар. конгресса исследователей русского язика. г. Москва, 20–23 марта 2007 г. Москва, 2007. С. 384–385.

Керста Р. Й. Українська антропонімія ХVI ст. Чоловічі іменування. Київ : Наукова думка, 1984. 152 с.

Ковалик И. Смысловая структура собственных имен. Ономастика Поволжья : материалы конференции, г. Ульяновск, 1969. С. 258–262.

Ковалик І. Про власні і загальні назви в українській мові. Мовознавство. 1977. № 2. С. 11–18.

Ковалик І. Про інформацію власних назв у сфері мови і мовлення. Питання ономастики Південної України : доп. та повід. у Республік. міжвузівській ономастичній конференції, м. Миколаїв, травень 1974 р. Київ : Наукова думка, 1974. С. 3–8.

Ковалик І. Словотвір особових імен в українській мові (здрібніло-пестливі утворення). Територіальні діалекти і власні назви. Київ, 1965. С. 216–225.

Ковалик І. Типологія системи словотвору прізвиськ жителів села Млинів Жешівської області ПНР. Повідомлення української ономастичної комісії. Вип. четвертий. Київ, 1967. С. 15–30.

Космакова Т. Д. Лінгвістичний аналіз антропонімів Правобережного Побужжя. Семантична та словотвірна характеристика назв осіб у пам’ятках укр. мови ХVІ – ХVІІ ст. Ужгород, 1980. С. 23.

Кравченко Л. О. Сучасні прізвиська Полтавщини. Studia Slovakistica. Випуск 9: Ономастика. Антропоніміка : зб. наук. статей, Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. С. 150–158.

Лесюк М. П. Псевда вояків Української Повстанської Армії. Nazewnictwo na pograniczach etnicznojezykowych : мateriały z Międzynarodowej кonferencji оnomastycznej, Białystok–Supraśl, 26–27 X 1998 r. Bialystok, 1999. S. 177–184.

Маштабей О. М., Шевцова В. О. До історії українських жіночих антропонімів ХVІІ ст. Українське мовознавство. 1977. Вип. 5. С. 92–99.

Недилько О. Д. Антропонимия Северной части Левобережной Украины (вторая половина ХVII – первая половина ХVIII вв.) : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Київ, 1969. 30 с.

Ніколаєнко З. Г. Прізвища, утворені від власних особових імен (на матеріалах Закарпаття). Територіальні діалекти і власні назви. Київ : Наук. думка, 1965. С. 268–273.

Німчук В. В. Українська ономастична термінологія (проект) Повідомлення Української ономастичної комісії. К. : Наукова думка, 1966. Вип. 1. С. 24–43.

Огієнко І. Словник особових імен у літературній і українській формі. Рідна мова. 1935. № 7. С. 294–299.

Охримович В. Ю. Знадоби до пізнання народних звичаїв та поглядів правних. Житє і слово. Львів. 1895. Т. 3. – Кн. 2. – С. 296–307, 387–401.

Павликівська Н. М. Українська псевдонімія XX століття : автореф. дис ... д-ра філол. наук : 10.02.01. Київ, 2010. 36 с.

Панцьо С. А. Антропонімія Лемківщини. Тернопіль, 1995. 125 с.

Петрова О. В. Особливості номінації в псевдонімії німецької та української мов : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17. Донецьк, 2005. 20 с.

Підкуймуха Л. М. Позивні учасників антитерористичної операції на Донбасі : спроба аналізу. Мова : класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових праць. 2016. Вип. 2. С. 135–144.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва : Наука, 1978. 198 с.

Познанська В. Д. Відіменні семантичні пантроніми в антропонімії південно-східної України. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонДУ, 1994. С. 158–164.

Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. Київ : Рад. школа, 1968. 156 с.

Редько Ю. К. Словник сучасних українських прізвищ. Львів, 2007. Т. 1 :А–М.720 с. Т. 2 :Н–Я. С. 721–1438.

Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. Київ : Наук. думка, 1966. 216 с.

Рульова Н. І. Антропонімія Західного Поділля кінця ХVІІІ – ХХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Івано-Франківськ, 2004. 24 с.

Сазонова Є. О. Антропонім в інтернет-комунікації (на матеріалі української, англійської та італійської мов) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15. Донецьк, 2013. 20 с.

Сімович В. Українські прізвища з хресних імен. Мовознавство. Чернівці, 2005. Т.1. С. 223–227.

Степович А. Заметки о происхождении и склонении малоруських фамилий. Филологические записки. Воронеж, 1882. С. 1–7

Сумцов Н. Ф. Малорусские фамильные прозвания. Киевская старина. 1885. № 2. С. 215 – 228.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного.Москва : Наука, 1973. 367 с.

Сухомлин І. Д. Основи Полтавської ономастики (за матеріалами Полтавських актових книг ХVІ століття) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Київ, 1964. 20 с.

Трійняк І. І. Словник українських імен. Київ : Довіра, 2005. 509 с.

Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників: Матеріали. Київ, 1928. 34 с.

Фєдотова Н. М. Сучасні прізвиська Луганщини : когнітивна прагматика творення тексту оніма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2008. 20 с.

Франко І. Причинки до української ономастики. Зібрання творів у 50 т. / упоряд., комент. О. О. Білявська, А. В. Горецький; редкол.: Є. П. Кирилюк та ін. Київ : Наукова думка, 1982. Т.36. Літературно-критичні праці (1905-1906). С. 391–427.

Ходоренко Г. В. Найменування осіб у російськомовній Інтернет-комунікації : структурний і семантичний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.02. Дніпропетровськ, 2006. 18 с.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії. Київ : Наукова думка, 1977. 236 с.

Чабаненко В. А. Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини : у 2-х кн. Запоріжжя, 2005.

Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття (вступ та імена) : конспект лекцій. Ужгородський держ. ун-т . Ужгород, 1970. 102 с.

Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців : історико-етимологічний словник. Львів : Світ, 2005. 705 с.

Чучка П. П. Слов’янські особові імена українців : історико-етимологічний словник. Ужгород : Ліра, 2011. 428 с.

Шульська Н. Номінативна характеристика позивних імен бійців АТО, уживаних в мові ЗМІ. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2017.

Ярошенко Н. О. Антропоніми та логіноніми: наслідки міжвидової трансонімізації. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». 2009. № 11. Вип. 15. т. 2. С. 173–177.

Яцків Р. Псевдоніми учасників національно-визвольних змагань – позивні військовослужбовців Збройних сил України: семантичні паралелі. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2014. С. 99–106. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2014_2014_16.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242801

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.