РОЛЬ СЕМАНТИЧНОГО СУБ’ЄКТА В СИНТАКСИЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ

Л. М. Близнюк

Анотація


Метою статті є дослідження значення семантичного суб’єкта в текстах поетичних творів. Актуальність полягає в тому, що художній (поетичний) текст розглядається як сукупність внутрішніх закономірностей і як матеріал для лінгвістичного й семантико-синтаксичного аналізу. Доводиться твердження, що саме художній текст має таку специфічну будову речень, у структурі яких завдяки інтенціональним авторським засобам широко представлено різноманіття способів вираження суб’єктної системи. Результати дослідження дають можливість визнати текст вищою комунікативною одиницею соціально-мовленнєвої сфери, якій властиві категорії синтаксичної семантики. Згідно з цим наводяться висновки, що саме предметно-прагматична діяльність семантичного суб’єкта повністю відповідає інтенції автора поетичного тексту.

Ключові слова: інтенція, односкладне речення, семантико-комунікативна функція, семантичний суб’єкт, субстанційність, екзистенційність

 

The purpose of the article is to investigate the semantic subject meaning in the poetic texts. Research of syntax of the fiction language examines the problem of subject both from the linguistic and literature studies perspective. The importance of research correlates to the poetic text that submits to all the rules of the used language, in particular, semantic-syntactic ones. The actuality is that the fiction (poetic) texts is examined as totality of inner semantic-stylistic regularity and as the matter for linguistic and semantic-stylistic analysis. It is showed that fiction has specific structure of the sentence where the variety of subject system is implemented by the author’s intensional methods. The results of research enable to acknowledge the text as a higher communicative unit of social conversational sphere, with the category of syntactical semantics. According to this conclusions, that what particularly substantive and pragmatic of the semantic subject completely meets for author intension in the poetic texts.

Key words: intension, simple sentence, semantic-conversational function, semantic subject, substantial, existential.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтин М. М. К эстетике слова // Контекст. М.: Наука, 1973. 324 с.

Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1986. 206 с.

Кожинов В. В. Об изучении художественной речи //Контекст. М.: Наука, 1975. 323 с.

Ломов А. М. Основы русской граматики :Морфология и синтаксис. – Воронеж, 1984. 215 с.

Петровський А. В. Основні принципи структурного аналізу поетичних текстів. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки. 2004, № 3. С. 113–119.

Храпченко М. Б. Язык художественной литературы. Новый мир, 1983, № 9. С. 235–248.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л.: Наука, 1941. 387 с.

Джерела:

Костенко Л. В. Мандрівки серця. Поезії. К., 1961.

Костенко Л. В. Неповторність. Вірші. Поеми. К., 1980.

Костенко Л. В. Вибране. К., 1989.

Костенко Л. В. Берестечко. Історичний роман. К., 1991.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242807

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.