ИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ПРОМОВИ (на матеріалі виступів глав делегацій УРСР у загальних дискусіях на сесіях Генеральної Асамблеї ООН в 1962–1967 рр.)

Г. Д. Канкаш

Анотація


У пропонованій статті автор здійснює спробу проаналізувати особливості синтаксичної організації тексту дипломатичної промови. Результати спостережень дозволяють стверджувати, що в синтаксичній структурі досліджуваних текстів представлені як прості (переважають двоскладні повні утворення), так і складні (більшість становлять двокомпонентні складнопідрядні структури) речення, специфічною ознакою яких є численні ускладнювальні елементи в їхній будові.

Ключові слова: дипломатична промова, текст, синтаксична організація, просте речення, складне речення, ускладнювальний елемент.

 

In the proposed article the author attempts to analyze the peculiarities of the syntactic organization of the text of the diplomatic speech. The study of the syntactic structure of Ukrainian diplomatic texts of the second half of the 50’s and early 70’s of the twentieth century is important due to the fact that the syntax of diplomatic documents has not yet become the subject of a separate scientific investigation, besides, this period of the development of the official-business style in general and the diplomatic substyle in particular has not been studied. The purpose of the proposed article is to clarify the peculiarities of the syntactic organization of the text of the diplomatic speech as one of the types of the diplomatic documents. The outlined goal involves the following tasks: to identify and characterize all types of represented syntactical units, to explore the ways of their representation and prevalence in the studied works. The results of observations allow the researcher to say that in the syntactical structure of the studied texts there are both simple (two-member complete formations prevail) and composite (the majority of which are two-component complex structures) sentences, the specific feature of which is the presence of numerous complicating elements in their structure (most often homogeneous objects are used).

Key words: diplomatic speech, text, syntactical organization, simple sentence, composite sentences, complicating element.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алкаді Мансур Салех Абду. Дипломатичний підстиль у структурі офіційно-ділового стилю мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова». Дніпропетровськ, 1998. 20 с.

Волкова Т. А. Дипломатический дискурс в аспекте стратегичности перевода и коммуникации (на материале английского и русского языков): автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». Тюмень, 2007. 24 с.

Куньч З., Куньч М. Особливості дипломатичного мовлення як різновиду офіційно-ділового стилю [Електронний ресурс] // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2014. Вип. 26. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe (дата звернення: 28.09.2017).

Мохамад Шараф Эль Дин Абдальбри Ахмед. Язык русской дипломатии в арабском восприятии: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык». Москва, 2007. 20 с.

Пазинич О. М. Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство». Київ, 2001. 20 с.

Тихоненко О. В. Стан дослідження офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови. Лінгвістичні дослідження: [збірник наукових праць]. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2011. Вип. 31. С. 183 – 191.

Шинкаренко Т. І., Гуменюк А. Г., Ковтун О. Ю. Мова дипломатичних документів: навчальний посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 112 с.

Українська РСР на міжнародній арені: [збірник документів і матеріалів 1962 – 1970рр.] / Упор. Ю. К. Непийвода. Київ: Політвидав України, 1977. 490 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242813

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.