ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ДЕРИВАТІВ-ЛОКАТИВІВ У ЖАРГОНАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Я. С. Старченко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню інноваційних дериватів в українських жарґонових системах, а саме категорії локатива/локативності. На відміну від літературної мови, для творення локативів у жарґонах використано лише спосіб суфіксації з меншою кількістю задіяних словотворчих засобів. Помітними є й інші особливості жарґонових дериватів-локативів: для творення, крім іменникових основ, задіяно основи дієслівні, поширеною є подвійна мотивація, усі форманти мають різні форми-відповідники, що зумовлює наявність синонімів, фактично всі локативи стали твірними базами для творення дериватів у різностильових текстах літературної мови.

Ключові слова: дериват, жарґон, інновації, лексико-словотвірна категорія, мотивація, словотвірна категорія, твірна основа, формант.

 

The article presents the results of the research on innovative derivates of the locative/locality category in Ukrainian jargon systems. The research is made in the context of categorical grammar. The category under study has its own specific word-formative criteria comparing with other categories in jargons and the same category in the Ukrainian literary language. The system processes, interrelation and interconnection in the jargon nomination on the level of different types of innovation are described in this article. The lexico-grammatical works of the Ukrainian jargon researchers are also analysed here. Unlike literary language, only the method of suffixation with a fewer number of word-formation methods for the creation of locatives in jargons is used. The other aspects of jargon derivatives are also singled out: alongside with the noun stems, the verbal stems are employed in forming new words; instances of double motivation are frequent; all the formants possess different alternative forms, which determines the existence of synonyms; virtually, all locatives made word-formation stems for creation derivatives in different types of literary language texts.

Key words: derivative, jargon, innovations, lexical-word-formative category, motivation, word-formation category, formation stem, formant.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вихованець І. Р. Принципи категорійної граматики української мови / 111 Міжнародний конгрес україністів: Мовознавство (26–29 серпня 1996 р.). Х., 1996. С. 177–181.

Вихованець І. Р. Теоретичні засади категорійної граматики української мови. Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Вінниця: ВДПУ, 2000. Вип. 2. С. 3-6.

Городенська К. Г. Проблема виділення словотвірних категорій (на матеріалі іменника). Мовознавство. 1994. № 6. С. 22–28.

Городенська К. Г. Проблема зв’язку словотвору та синтаксису в новій академічній граматиці української мови. 111 Міжнародний конгрес україністів: Мовознавство (26–29 серпня 1996 р.). Х., 1996. С. 182–185.

Городенська К. Г. Синтаксичні засади категорійного словотвору. Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Вінниця: ВДПУ, 2000. Вип. 2. С. 6–9.

Зенков Г. С. Вопросы теории словообразования. Фрунзе: Изд-во Киргиз. гос. ун-та, 1969. 165 с.

Докулил М. Структура постосновного словообразовательного форманта. Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987. С. 26–33.

Ковалик І. І. Питання слов’янського іменникового словотвору. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. 152 с.

Ковалик І. І. Категорія слов’янських демінутивів з суфіксом -иц-/-іс. Доповіді та повідомлення. Львів: ЛДУ, 1955. Вип. 6. Ч. 1. С. 52–56.

Ковалик І. І. Про лінгвальні категорії, їх властивості і види. Мовознавство. 1980. № 5. С. 10–13.

Ковалик І. І. Словотворча категорія назв конкретних предметів у східнослов’янських мовах у порівнянні з іншими слов’янськими мовами. Питання слов’янського мовознавства. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958а. С. 20–29.

Ковалик І. І. Словотворча категорія назв осіб за їх національною і територіальною приналежністю. Питання слов’янського мовознавства. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958б. С. 161–162.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника. Херсон: Айлант, 2005. 336 с.

Тихонов А. Н. Основные понятия русского словообразования/ Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. М.: Русский язык, 1985. С. 18–51.

Українська мова. Енциклопедія. К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2000. 752 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242848

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.