МІСЦЕ ЗАЙМЕННИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

О. В. Калашник

Анотація


Статтю присвячено дослідженню функціонального навантаження прономінативів у поетичному тексті. Окреслено питання, яких торкалися науковці, досліджуючи проблему займенників у реалізації текстотворення. Виявлено роль займенників в організації текстів інтимної лірики. Визначено специфіку використання займенників у текстотворенні любовної поезії. Розглянуто місце і функції прономінативів у творенні прийому «згущення» як важливого засобу формування ідеї вірша. З’ясовано, у яких випадках займенники стають семантично невиразними в текстах інтимної лірики.

Ключові слова: прономінатив, семантика, поетичний текст, текстотворення, прийом «згущення», редукція, інтимна лірика.

 

The article studies the functional yield of pronominatives in a poetic text. The questions, which scientists were addressed to investigating the problem of pronouns in the implementation of the text creation are outlined. It is revealed the role of pronouns in the organization of intimate lyrics texts. The specific of pronouns usage in the love poetry text creation is determined. The place and functions of the pronominatives in the creation of the adoption the «concentration» as an important means of forming the idea of the verse are considered. It is ascertained in which cases pronouns become semantically vague in intimate lyrics texts. The importance of the study is due to analyze the participation of pronouns in the organization of poetic text, and particular on the material of intimate poetry. The purpose of the article is to identify the role of pronouns in constructing intimate lyrics texts. The tasks that require solving are the next: 1) to establish the participation of pronominative in the «condensation» in the text; 2) determine the specifics of pronouns usage in the semantic organization of love poetry texts. Because of the analysis, it is discovered, that pronouns are actively involved in the poetic text organization and use of «concentration» as an important means is not only for the creation of text, but also for the idea of a poem. However, there are cases where pronominatives do not perform semantic yield and become semantically vague in the love lyrics texts.

Key words: pronominative, semantics, poetic text, text creation, reception of «consentration», reduction, intimate lyrics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексик Т. І. Слова/ К.: Гамазин, 2017. 120 с.

Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові. Харків, 1958. 228 с.

Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ, 2004. 398 с.

Літургія кохання: Антологія української любовної лірики кінця ХІХ – початку ХХІ століття. Тернопіль: Богдан, 2008. 728 с.

Матвійчук Т. П. Займенникова реалізація текстових категорій : aвтореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2010. 22 с.

Павличко Д. В. Таємниця твого обличчя. Київ: «ОСНОВИ», 2015. 240 с.

Петренко Н. В. Займенник у віршованих текстах американської поезії: когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 «Германські мови». Херсон, 2008. 205 с.

Скоробогатова Е. А., Минина Н. С. Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация служебных частей речи : монография. Х.: ФЛП Бровин А. В., 2017. 160 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242880

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.