ВЕРБАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок»)

Н. В. Піддубна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концептосфери «релігія», зокрема концепту «храм», що репрезентовано в «Галицько-руських народних приповідках». У паремійній картині світу зазначений концепт оцінюється амбівалентно, з актуалізацією як позитивних, так і негативних смислів: українцям властиве шанобливе ставлення до церкви як до Божої оселі, що, однак, не заперечує можливості вживання лексеми-вербалізатора церква в низці паремій з негативною або іронічною конотацією. В адекватному сприйнятті й уживанні тієї чи тієї паремійної одиниці провідна роль належить І. Франкові.

Ключові слова: вербалізація, концептосфера «релігія», концепт, паремія, паремійна картина світу.

 

The article is devoted to the analysis of the verbalization specificity of the concept sphere RELIGION, concept TEMPLE in particular, which is presented in «Galician-Russian folk sayings». The topicality of the analysis is motivated by the insufficient study of I. Franko’s real input in Ukrainian paroemias investigation and absence of studies on the verbalization of religious concepts in Ukrainian paroemias. The aim of the article is to investigate peculiar features of verbalizing the concept TEMPLE in paroemias that comprise «Galician-Russian folk sayings». Apart from a completely critical verbalization of concepts PRIEST and positive concept GOD, in paroemian world mapping the marked concept is estimated in the ambi-valanced way with the actualization of both positive and negative senses: deferential relation to church as God’s dwelling is typical for Ukrainians. It does not deny the possibility to use a lexeme-verbalizor church in paroemian row with the negative and ironical connotation. The leading role belongs to I. Franko in the adequate perception and use of this or that paroemian unit.

Key words: verbalization, concept sphere RELIGION, concept, paroemia, paroemian world mapping.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко Н. Ф. Язык, познане и культура: Когнитивно-семиологическая синергетика слова: Волгоград: Перемена, 2006. 228 с.

Галицько-руські народні приповідки: у 3 т. / [зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко]. Львів :Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006–2007.

Денисюк І. Exegi monument… Галицько-руські народні приповідки : у 3-х томах. / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко: 2-е вид. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. Т. 1. С. 5–7.

Жовтобрюх М. А. Іван Франко про діалектну основу української літературної мови. Вісник Львівського університету: Серія філологічна. Львів. 1983. Вип. 13. С. 3–11.

Ковальська Н. А. Зміни релігійного світобачення в українських пареміях (лексема Бог та її семантичні синоніми). Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць / гол. ред. проф. Л. А. Лисиченко та ін.]. Х.: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2007. Вип. 22. С. 9–13.

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки: моногр. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2000. 350 с.

Космеда Т. А. Комунікативний кодекс українців у пареміях: Тлумачний словник нового типу / Т. А. Космеда, Т. Ф. Осіпова. Дрогобич: Коло, 2010. 272 с.

Пилипчук С. Книга українського мудрослів’я. Галицько-руські народні приповідки: у 3-х томах. / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко : 2-е вид. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. Т. 1. С. 8–16.

Піддубна Н. Вербалізація концепту священнослужитель в українських пареміях Studia Ukrainica Posnaniensia: [red. nauk. Tetiana Kosmeda]. Poznan, 2015. Zesyt ІІІ. С. 217–224.

Піддубна Н. В. Комунікативно-прагматичний потенціал паремій з компонентом Бог (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І. Франком). Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць /гол. ред. проф. К. Ю. Голобородько та ін.]. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 43. С. 73–80.

Піддубна Н. В. Вербалізація концепту «Бог» у «Галицько-руських народних приповідках» крізь призму коментарів І. Франка Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць /гол. ред. проф. К. Ю. Голобородько та ін.]. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 40. С. 114–122.

Прасол О. Полонізми в «Галицько-руських приповідках» І. Франка. Мова. Культура. Взаєморозуміння: [зб. наук. праць / відп. ред. Т. А. Космеда]. Дрогобич : Коло, 2013. Вип. 3. С. 34–40.

Прасол О. Словник С. Адальберга як підґрунтя виокремлення галицьких фразеологічних полонізмів (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», укладених І. Франком). Studia Ukrainica Рosnaniensia. [red. nauk. Tetiana Kosmeda]. Poznan, 2015. Zesyt ІІІ. С. 233–238.

Савченко Л. Інтерпретація сакральних мікроконцептів різдвяно-новорічного комплексу обрядодій і їх відображення у фразеологізмах і пареміях. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : [зб. наук. праць]. Чернівці: ЧНУ, 2010. Вип. 506–508 : Слов’янська філологія. С. 130–136.

Свердан Т. Християнська мораль і народна філософія у прислів’ях, зібраних Іваном Югасевичем. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: [зб. наук. праць]. Чернівці: ЧНУ, 2010. Вип. 509–511 : Слов’янська філологія. С. 121–126.

Сліпецька В. Паремії як поведінкові мовленнєві формули репрезентації негативних емоцій і станів. Мова. Культура. Взаєморозуміння : [зб. наук. праць / відп. ред. Т. А. Космеда]. Дрогобич: Коло, 2013. Вип. 3. С. 47–53.

Словник української мови: в 11 томах. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні / [редкол.: акад. І. К. Білодід та ін.]. К.: Наук. думка, 1970 –1980.

Українські народні прислів’я та приказки [упоряд. В. Бобкова, Ф. Лавров та ін.]. К.: Вид-во Академії наук Української РСР, 1955. 446 с.

Франко І. Недрукована передмова до збірки прислів’їв. Народна творчість та етнографія. 1963. № 2. С. 94 – 96.

Юськів Б. Вербалізація параметрів правосвідомості українців: опис концепту кара (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок» Івана Франка). Мова. Культура. Взаєморозуміння: [зб. наук. праць / відп. ред. Т. А. Космеда]. Дрогобич : Коло, 2013. Вип. 3. С. 98–106.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.