ТЕАТРАЛІЗОВАНА ВИСТАВА «МАЛАНКА» ЯК КОНЦЕПТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Н. В. Плотнікова

Анотація


Статтю присвячено комплексному аналізу концепту «Маланка» мікроконцептосфери Святки, який спроектований на вивчення його особливостей у синхронічному та діахронічному аспектах, а також на з’ясування специфіки його відображення в ієрархічній системі української мовної картини світу, що передбачає вилучення інформації про досліджуваний фрагмент концептуальної картини світу людини зі словників різних типів та етнографічних джерел (культурологічний аспект) і визначення особливостей його репрезентації в мові (семантичний аспект). Запропонована техніка аналізу лінгвокультурних концептів проходить у три етапи: 1) побудова номінативного поля концепту та встановлення його номінативної щільності; 2) опис структурних елементів концепту; 3) моделювання польової структури.

Ключові слова: лінгвокультурологія, мікроконцептосфера, концепт, архетип.

 

The article deals with the complex analysis of the concept MALANKA of the microconceptosphere SVIATKY projected for studying the peculiarities of its reflection in the synchronistical and diachronic aspects, as well as for clarifying of the specific character of its reflection in the hierarchical system of the linguistic world-image. Keeping within the limits of the lingvistic and culturological approach of the linguistic conceptology, in the research the notions such as conceptosphere, concept, conceptual microfield were considered.  In the structure of the microconceptosphere SVIATKY 46 central concepts distributed to 10 conceptual microfields were distinguished. The appropriate field structure (nucleus, near-nucleus zone and periphery) of the microconceptosphere SVIATKY was modeled and the hierarchical organization (superconcepts, presuperconcept, basic concepts, subconcepts) was presented. But the technique of the analysis of the lingvistic and culturological concepts suggested in this work consists of 3 stages: 1) formation of the nominative field of concept and definition of its nominative density; 2) description of the structural elements of the concept; 3) modeling of its field structure. During the analysis of every concept the means of its linguistic expression, including their paradigmatic and derivational peculiarities were characterized. The research of the central concepts of the microconceptosphere SVIATKY permitted to discover the specific character of the national mentality of the Ukrainians within the limits of this fragment of the linguistic world-image.

Key words: linguistic culturology, conceptosphere, microconceptosphere, concept.


Повний текст:

PDF

Посилання


Верхратський І. Про «Маланку». Правда. Львів, 1876. Ч. 2. С. 69-72.

Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Харків: Фоліо, 2005. 508 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР, ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Наукова думка, 1982-2006. Т. 3.: Кора-М. 1989. 552 с.

Жайворонок В. В. Символіка народного та авторського (крилатого) слова й виразу. Мовознавство. 2005. № 3-4. С. 138-147.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: [у 3 кн., 6 т.]. Виннипег, Торонто, 1964. Кн. 1. Т. 1.: (Зимовий цикл). 1964. 154 с.

Курочкін О. В. Календарні звичаї та обряди. Українці: Історико-етнографічна монографія: В 2 кн. Опішне: Українське народознавство, 1999. Кн. 2. С. 297-332.

Курочкін О. В. Українські новорічні обряди: «Коза» і «Маланка» (з історії народних масок). Опішне: Видавництво національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 1995. 392 с.

Лепша І. Новорічні свята. Наука і суспільство. 1990. № 12. С. 42-48.

Попова З. Д. Когнитивная лингвистика. М., 2007. 314 с.

Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя: Прем’єр, 2008. 332 с.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997. 824 с.

Яцимирскій Б. М. «Маланка», как видъ святочнаго обрядоваго ряження. Этнографическое обозрѣніе. 1914. № 1-2. С. 46-77.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242907

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.